NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
Gümrük Vergisinden Muaf Mallar, Eşyalar Nelerdir?
13/07/2020

Gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalar 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167.maddesi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Hakkında Karar (2009/15481)’a kapsamında belirlenmektedir.Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır:

 1.  Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya,
 2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya,

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi,

 1. Değeri 150  EURO’ yu  geçmeyen  eşya, 30.05.2019 itibariyle 15.05.2019/30775 R.G. CK 1111 gereğince sadece 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet uygulanmaktadır.
 2. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan;
  1. Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları,
  2. Yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,
  3. Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,
  4. Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,
  5. Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası,
  6. Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,
  7. Yerleşim yeri Türkiye dışında olan gerçek kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarında kullanılmak üzere geçici veya kesin olarak getirdikleri ev eşyası,
  8. Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya,
 3. Gerçek kişilerce serbest dolaşıma sokulacak diğer eşyadan;
  1. Değeri 430 EURO’yu geçmemek üzere yolcuların beraberindeki hediyelik eşya,
  2. Şeref nişanları veya ödülleri,
  3. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler
 4. Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;
  1. Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar,
  2. Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar,
  3. Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,
  4. İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri,
  5. İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler,
  6. Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya,
   1. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;
    1. a) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler,
    2. Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler,
    3. Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler,
    4. Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,
     1. Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,
     2. Basılı reklamcılık dökümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler,
     3. Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler,
     4. İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,
     5. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;
      1. Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler,
      2. Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları,
      3. Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları,
      4. Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi,
      5. 1/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları,
      6. Bilgi materyali ithalatı;
       1. Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya,
       2. Turistik reklamcılık malzemeleri,
       3. Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya,
       4. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;
        1. Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya,
        2. Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı,
      7. Diğer eşya;
       1. Malül ve engellilerin kullanımına mahsus eşya,
       2. Tabiî  afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi kriz hallerinden zarar görenlere gönderilen eşya,
       3. Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri,

Posta veya Hızlı Kargo yoluyla gümrük vergisinden muaf ithal edilebilecek eşyalar nelerdir?

Posta veya Hızlı Kargo yoluyla gelen eşyanın Gümrük Vergilerinden muafiyeti konusu 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 45.maddesinde işlenmiştir.

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir

 Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

Bu kapsamda yer alan eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Tüzel kişilerin inceleme, analiz ve test amaçlı eşya ithalatı hangi durumda vergiden muaftır?


İnceleme, analiz ve test amaçlı eşyanın ithalatında Gümrük Vergilerinden muafiyet konusu 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 91 ve 92.maddelerinde işlenmiştir.

Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

Bahsi geçen muafiyet;

 • İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen,
 • Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan, eşya için uygulanır.

Muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde tanınır.

İnceleme, analiz veya test sonucu artık kalan ürünlerin, gümrük idaresinin kontrolü altında tamamen yok edilmesine, ticari olarak değersiz hale getirilmesine, gümrüğe terk edilmesine veya mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak ihraç edilmesine izin verilebilir. Geride kalan artık ürünlere bu hükümlerin uygulanmadığı durumlarda, eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti göz önüne alınarak tahsil olunur.

Artık ürünler deyimi, yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünler; geride kalan ürünler deyimi ise kullanılmamış ürünler anlamına gelir.

Yolcu Beraberi eşya nedir?

Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, ülkemize gelen veya ülkemizden giden kişilerin beraberinde getirdiği, götürdüğü  ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya olarak ifade edilmektedir.

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ

A) TÜKETİM MADDELERİ

a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

 • 1- Sigaralar-400 adet + (200 adet 2011/39 Genelge)
 • 2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)-100 adet
 • 3- Puro-50 adet
 • 4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)-250 gr.
 • 5- Pipo tütünü- 250 gr.
b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER

 • 1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler- 1 lt.
 • 2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler-2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLER

600 ml'yi aşmamak kaydıyla kolonya, parfüm, lavanta, esans veya losyon ile 5 adet cilt bakım ürünü ve makyaj malzemesi

d) GIDA ÜRÜNLERİ

 • 1- Çay- 1 kg.
 • 2- Çözülebilir hazır kahve-1 kg.
 • 3- Kahve-1 kg.
 • 4- Çikolata-1 kg. (Şeker ve/veya Çikolatadan toplam 2 kg. 2011/39 Genelge)
 • 5- Şekerden mamul yiyecek-1 kg. (Şeker ve/veya Çikolatadan toplam 2 kg. 2011/39 Genelge)

B) DİĞER EŞYA

a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

 • 1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
 • 2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA 

 • 1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
 • 2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
 • 3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
 • 4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
 • 5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
 • 6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
 • 7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
 • 8- TV, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ 

Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet

d) SPOR VE OYUN ALETLERİ

 • 1- Bir adet kamp çadırı
 • 2- Bir adet dalgıç takımı
 • 3- Bir adet motorsuz şişirme bot
 • 4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
 • 5- Bir çift yüzme paleti
 • 6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
 • 7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
e) SAĞLIK CİHAZLARI

 • 1- Hasta yolcuya ait yatak
 • 2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
 • 3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
 • 4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
 • 5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
f) MUTFAK EŞYASI

Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri

g) DİĞERLERİ

 • 1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
 • 2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
 • 3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
 • 4- Bir adet ütü
 • 5- Bir adet bisiklet
 • 6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
 • 7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
 • 8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
 • 9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

Yolcu beraberi eşyalar 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no’lu ekinde belirtilmektedir.

 Ek-9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde,

(B) bölümünde belirtilen eşyalar ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir.

Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya nedir?

Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince, et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller nedir ?

Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki eşyalar numunelik eşya ve model olarak tanımlanır ve muafiyet tanınır.

Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilir.

Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.

Web sitemizde veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez (cookie) konumlandırmaktayız. Çerezler ve yönetimi hakkındaki detaylı bilgi için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul