NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel

Gümrük Vergisi Nedir, Oranları, Nasıl Ödenir?

26/06/2020

Gümrük Vergisi Nedir? 

4458 Sayılı Gümrük Kanunundaki tanımıyla Madde3/8; “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü; diğer bir ifadeyle; eşyanın Türkiye’ye  ithali veya Türkiye’den ihracı nedeniyle Gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen vergilerdir.

Gümrük Vergileri Ne Kadar? (H2)

Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı  tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre İthalatta CIF Kıymet (Eşya Bedeli + Navlun (Uluslararası taşıma ücreti ) + Sigorta) üzerinden  hesaplanır.Ticari olan işlemler için ithalat rejim kararına göre Gürmük tarifesine ait belirlenen oranlar tutarındadır.

Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

 1.  Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,
 2. Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,
 3. Kitap veya benzeri basılı yayın için % 0,
 4. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. 

Gümrük Vergi Oranları Tablosu

Gümrük tarifelerine göre belirlenmiş olan Vergi Oranları, her yılın Aralık ayının son günlerinde  resmi gazete yayımlanan İthalat rejimi kararına ek karar ile belirlenmektedir. Örneğin 2020 yılında uygulanacak vergi oranları 31.12.2019 tarihli 30995 ( 3. Mükerer sayılı ) sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bununla birlikte, yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo yoluyla gelen belirli kıymet tutarlarını aşmayan, ticari mahiyette olmayan eşyaya ilişkin vergiler 2009/15481 sayılı BKK ile belirlenen esaslara göre hesaplamaktadır.

Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya

Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri üzerinden

 • Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,
 • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,
 • Kitap veya benzeri basılı yayın için % 0 (150 Avro’ya kadar ),
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

1500 Avro limit dahilinde getirilen eşyanın;

 • Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
 • Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
 • Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

Eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır. Eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Gümrük Kapılarında Bulunan Mağazalardan Alınan Eşya

Yolcuların, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyaya muafiyet tanınır. Her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin bu değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma %18 veya %20 oranında tek ve maktu vergi uygulanır. 

Gümrük Vergisi Nasıl Ödenir?

Gümrük Vergisi ödemeleri; Gümrükler Genel Müdürlüğünün 73421605-849.04 sayılı yazılarına istinaden   01/06/2020 tarihinden itibaren; sadece halihazırda yetki verilmiş olan kamu bankaları  (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası) aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. Ya da gümrük idarelerinde yer alan  Gümrük saymanlık veznelerinde bulunan, ortak POS uygulamasında  yer alan Kamu Bankaları Debit Kartı ile de (Mevcut durumda sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank debit kartları ile) yapılabilecektir. Halihazırda kullanılan GÜMKART (2007 yılından itibaren kullanılan Vakıfbank debit kartı ), Ortak POS cihazlarında da debit kart olarak kullanılabilecektir. Yetki verilmiş olan aşağıda yer alan bankaların bankacılık kanalları vasıtasıyla da ödenebilmektedir.

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük vergileri, ticari işlemler için ithalatta  gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre İthalatta CIF Kıymet ( Eşya Bedeli + Navlun ( Uluslararası taşıma ücreti ) + Sigorta ) üzerinden  hesaplanır. 

1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için eşyanın değeri üzerinden

 • Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,
 • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,
 • Kitap veya benzeri basılı yayın için % 0, (150 Avro’ya kadar )
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20 oranında hesaplanır.

Gümrük Vergisi Nereye Ödenir?

Vergilerin ödenmesi

Gümrük beyannamesine bağlı vergiler beyanname numarası ilgi tutularak  beyannamenin ait olduğu Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne, Yetki verilmiş olan kamu bankalarına (Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası) ödenir.

Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı yoluyla gelen gönderilere ait vergiler Gümrük Genel Tebliği’nin ( Seri No:4 ) 11. Maddesine göre gönderiyi getiren operatöre ödenebilmektedir.

MADDE 11 – (1) Gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergilerioperatör tarafından tahsil edilebilir ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 işgünü içerisinde ödenir. 

Gümrük Vergi Kodları Nelerdir, Anlamı Nedir?

Vergi Kodu

Açıklama

10

Gümrük Vergisi

100

Ek Tahakkuk

12

Tek ve Maktu Vergi

16

GÜMRÜK VERGİSİ-TEMİNAT

19

Gumruk Vergisi (Nihai Kullanim)

20

Dampinge Karşı Vergi

21

Sübvansiyona Karşı Vergi

22

6552 s. Kanuna göre Geç Ödeme Zammı

23

6552 s. K. Göre TÜFE/ÜFE tutarı

24

6552 S. K. Göre Katsayı Tutarı

29

Çevre katkı payı

32

Teminatlı antidamping için geçici

33

Antidamping KDV

34

Ek mali yükümlülük adet

36

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK-TEMİNAT

37

Ek mali yükümlülük ÖTV

38

Ek mali yükümlülük KDV

39

Ek mali yükümlülük

40

Katma Değer Vergisi

44

Ek Fon

46

KATMA DEĞER VERGİSİ-TEMİNAT

49

KDV (Nihai Kullanim)

50

Özel Tüketim Vergisi liste-II

51

Özel Tüketim Vergisi liste-III

52

Özel Tüketim Vergisi liste-IV

56

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ-TEMİNAT

58

İGV Nihai Kullanım

59

İlave gümrük vergisi

60

TRT Bandrol Ticari

61

Telafi Edici Vergi(ihracat)

69

Toplu Konut Fonu (Nihai Kullanim)

70

Toplu Konut Fonu

72

Tütün Fonu

75

TRT Bandrol

89

Damga Vergisi

93

Özel Tüketim Vergisi liste-I

991

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu


Gümrük Vergi Muafiyeti için Ne Yapılmalı?

Gümrük Vergilerinden muaf olan eşyalar 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. Maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden yararlanılmak istenilen muafiyetle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgiler 2009/15481 sayılı BKK’nın 45 ila 112. Maddeleri  ve Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) ile düzenlenmiştir.

Bunun dışında Türkiye’nin diğer ülke veya ülke grupları ile yapmış olduğu anlaşmalar kapsamında, anlaşma yapılan ülkelerden gelen ve anlaşma koşullarına uygun belgelerin Gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Gümrük Vergisinden muafiyet sağlanabilmektedir.

Örneğin A.TR Dolaşım belgesi Gümrük Vergisi muafiyeti sağlamaktadır.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum