NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Sıkça Sorulan Sorular
Sorunuz varsa cevabımız var.
Soru-Cevaplarımızı aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kızılkaya Gümrük Müşavirliği olarak gümrük, danışmanlık, ithalat, ihracat, mevzuat ve daha birçok konu hakkında sorularınızı cevaplıyoruz!

Gümrük Müdürlükleri sınıfları nelerdir?

Gümrük müdürlükleri yetkilerine göre iki sınıfa ayrılır;

 • A sınıfı gümrükler; her türlü gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.
 • B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir. 

Ayrıntılı Bilgi Içın Tıklayınız


Fazla mesai ücretleri nasıl belirlenmektedir?

74 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğ ile fazla mesai ücreti tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 122 nci maddesi ile belirlenen ve her yıl yeniden değerleme oranında arttırılan fazla çalışma ücretleri, yılın ilk gününden geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığınca tebliğ ile duyurulur. Hafta içi ya da hafta sonu uygulanan fazla mesai saat ücreti arasında herhangi bir farklılık yoktur.

Ayrıntılı Bilgi Içın Tıklayınız

Eşyanın “gümrük kıymeti” nasıl belirlenmektedir? “İthal eşyasının gümrük kıymeti” nedir?

Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesi hükümleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenmektedir.

İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli üzerinde Gümrük Kanunu hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. 

Ayrıntılı Bilgi Içın Tıklayınız

4458 Gümrük Kanununa göre, ithal eşyasının gümrük kıymeti belirlenirken “alıcı ile satıcı arasındaki ilişki” ifadesinden ne anlaşılması gerekir?

Gümrük Kanununa göre: alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmamalı; ilişkinin varlığı durumunda ise, satış bedeli bu maddenin Gümrük Kanununun 24 (2) maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.


Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir.   
 - Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları,
- Birbirlerinin yasal ortakları olmaları,
- İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları,
- Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5’i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması,
- Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi,
- Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi,
- Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi,
- Aynı ailenin üyeleri olmaları. (aynı ailenin üyeleri deyimi; karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, üvey anne-baba, üvey çocuk ve üvey kardeşi ifade eder).


Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak birbiri ile iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymaları durumunda, ilişki içinde oldukları kabul edilir.

Ayrıntılı Bilgi Içın Tıklayınız

“Aynı eşya” ve “benzer eşya” ne demektir?

Gümrük Yönetmeliğine göre;
Aynı eşya: Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilmiş eşyayı (görünüşteki küçük farklılıklar diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aynı eşya sayılmasını önlemez)

 • Benzer eşya: Her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve aynı ülkede üretilmiş olan eşyayı (eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri, bir ticari markasının bulunması, eşyanın benzerliğinin belirlenmesinde göz önüne alınacak faktörler arasında yer alır)
 • Aynı eşya ve benzer eşya ifadeleri, Türkiye’de gerçekleştirilmesi nedeniyle düzeltme konusu olmayan, ithal eşyasının üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetlerini içeren veya yansıtan eşyayı kapsamaz.

Yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ülkede üretilen eşya, ‘aynı eşya’ veya ‘benzer eşya’ olarak nitelenebilir.
Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş aynı veya benzer eşya bulunmadığı takdirde, farklı kişi tarafından üretilmiş eşya dikkate alınır.

Ayrıntılı Bilgi Içın Tıklayınız

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymeti nasıl belirlenir?

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymeti, veri veya komutların maliyet veya kıymetini içermez.
Taşıyıcı ortam deyimi, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletleri kapsamaz.
Veri veya komutlar deyimi, ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamaz.

Ayrıntılı Bilgi Içın Tıklayınız
Eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde esas alınacak döviz kuru nedir?
Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paraların konvertibl olmaması durumunda, Merkez Bankasının Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kurlar Listesi esas alınarak işlem yapılır. “Royalti ve Lisans Ücretleri” hangi durumlarda ithal eşyasının var mıdır?
İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder.
 
Royalti-Lisans Ücretleri; 
(1) Kanunun 27 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ithal eşyasının gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenirken, royalti veya lisans ücreti ödemeleri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata aşağıdaki koşullarla ilave edilir.
        a) Ödeme kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalıdır.
        b) Ödeme bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalıdır.
(2) İthal eşyasının sadece Türkiye’de imal edilen eşyanın karışımındaki maddelerden biri veya bir parçası olması durumunda, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyatta düzeltme sadece royalti veya lisans ücreti bu eşya ile ilgili ise yapılabilir. Eşyanın monte edilmemiş bir şekilde ithal edilmesi ya da yeniden satılmadan önce sulandırma ya da paketleme gibi önemsiz işlemlerden geçmesi durumunda, bu, bir royalti veya lisans ücretinin ithal edilen eşya ile ilgili kabul edilmesini engellemez. 
Eğer royalti veya lisans ücretleri kısmen ithal edilen eşya ile kısmen de ithal edilmelerinden sonra eşyaya eklenen unsur ya da parçalarla veya ithalat sonrası faaliyetler veya hizmetler ile ilgiliyse, uygun bir paylaştırma sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayalı olarak ve gümrük yönetmeliği eklerinde yer alan açıklayıcı notlar çerçevesinde yapılır. 
(3) Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalti veya lisans hakkı, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata sadece aşağıdaki durumlarda ilave edilir.;
        a) Royalti veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra sadece önemsiz işlemden geçen eşyaya ilişkin ise,
        b) Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve royalti veya lisans ücretinin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa,
        c) Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse.
(4) Alıcının bir üçüncü kişiye royalti veya lisans ücreti ödemesi durumunda, birinci fıkrada öngörülen koşullar, satıcı veya satıcı ile ilişkili olan bir kişinin alıcıdan bu ödemeyi yapmasını istememesi durumunda yerine getirilmiş sayılmaz.
(5) Bir royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise, aksi yönde bir kanıt bulunmadığı sürece, bu royalti veya lisans ücretinin ödenmesinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır. Ancak, bir royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyor ise, bu royalti veya lisans ücreti ödenmesinin de kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilebilir.


Geçici depolanan eşya ne demektir?

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Talep halinde ihracat eşyasının da bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Gümrük antreposu ve gümrük antrepo rejimi ne demektir?

Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir.


Gümrük antrepo rejimi;
a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, 
b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyanın

Bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümlerin belirlendiği ve gümrük antreposuna konulan eşyanın sıırsız süre ile buralarda kalabildiği gümrük rejimidir.

Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir?

Faaliyet Ruhsatının alınması akabinde serbest bölgelerde faaliyette bulunulabilir. Faaliyet Ruhsatları, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Gümrük Statü Belgesi Nedir?

Gümrük Statü Belgesi, 

(a) Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde, veya 
(b) Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında, veya
(c) Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında,

ilgilinin talebi üzerine düzenlenen, gümrük idareleri tarafından serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünü onaylayan bir belgedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilmesinin ardından işleme faaliyetine tabi tutulması ve sonrasında söz konusu eşyanın yeniden ihraç edilmesi  şeklinde işleyen ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?

Dahilde İşleme Rejimin; şartlı muafiyet sistemi ve  geri ödeme sistemi olmak üzere iki farklı sistem şeklinde uygulanmaktadır.

 Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından) ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanır ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Dahilde işleme rejiminde bazı tanımlar;

İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü,

İşleme faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,

Asıl işlem görmüş ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,

Dahilde işleme izin belgesi: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Dahilde işleme izni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni,

Eşdeğer eşya: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı,

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni almak için nereye müracaat edilmelidir ?

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların; dahilde işleme izin belgesi almak için elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), dahilde işleme izni almak için gerekli bilgi belgelerle gümrük idaresine müracaat etmeleri gerekir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Dahilde işleme rejimi kapsamında ne kadar süre verilir?

Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. 

Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. 

Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları nedir?

Fikri Mülkiyet (Telif Hakkı): Bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamı ile bu haklara komşu hakları ifade eder. 

 Sınaî Mülkiyet: Sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

 Fikri ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında giren eşyalar aşağıdaki gruplandırmaya göre değerlendirilir;

 •  Fikir-Sanat eserleri
 • Entegre Devre Topografyaları
 • Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar
 • Marka 
 • Coğrafi işaret – Geleneksel ürün adları
 • Tasarım
 • Patent - Faydalı model 


Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Sahte eşya ve korsan eşya ne demektir?

-    Sahte eşya:

1) Ambalajı da dahil olmak üzere, yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli markası ile aynı ticari markayı veya esas yönleri itibariyle bu ticari markadan ayırt edilemeyen bir ticari markayı taşıyan ve bu yolla fikri ve sınai hakların korunması mevzuatına göre güvence altına alınan hakkı ihlal eder nitelikteki eşyayı,

2) Sahte eşyayla birlikte veya ayrı olarak birinci alt bentte belirtilen eşya ile aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi her türlü marka simgesini, 

3) Birinci alt bentte belirtilen eşya ile aynı koşullarda ve sahte eşyadan ayrı olarak gümrüğe sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemelerini,

ifade eder.

-    Korsan eşya:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş , telif hakkı veya bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin veya bu hak sahibi tarafından üretim yapılan ülkede yetkilendirilen kişinin rızası dışında kopyalanan veya bu kopyaları içeren eşyayı ifade eder.

Geçici ithalat izni nereden alınır?

Geçici ithalat rejimi izni için Tek Pencere Sistemi üzerinden ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Geçici ithalat rejimi izin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Başvuruya aşağıdaki belgelerden biri ya da bir kaçı da eklenir


a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,
b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,
c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Geçici ithalat izni hangi koşulda verilir?

Geçici ithalat izni, gümrük idarelerince eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olması ve izin başvurusunda belirtilen süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun olarak gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabileceğinin anlaşılması halinde verilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,

Dernekler ve vakıflar,

Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaatlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlığımızca onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle müracaat etmeleri gerekmektedir.   

İhracat destekleri nelerdir?

Ticaret Bakanlığı ihracatın geliştirilmesi açısından 14 farklı destek sunmaktadır. 

İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek sunulmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Eximbank’ın ihracatın geliştirilmesi için sunduğu krediler nelerdir?

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla, kısa orta ve uzun vadeli seçenekler ile çeşitli ihracat kredileri mevcuttur.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir?

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilir?

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

• İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme), 

• İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme), . 

•İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme), 

• İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme), 

• Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

 •Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme, 

•Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme, 

• Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme, 

• Eksik belgeyle beyanda bulunabilme, 

• Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme, 

• Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi, 

• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme, 

• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme, 

• Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme, 

• Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme. b) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar:

 • İthalatta ve ihracatta eşya muayenesi ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme, 

• Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,

 • Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme, 

• Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme. 

• Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme, 

• Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulabilme,

 • Emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin yapılacak olması halinde, bu kontrolleri öncelikle gerçekleştirebilme, 

• Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme.


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir?

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. 

Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi Olabilir?

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,

Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,

İmalatçılar

Ar-Ge Merkezleri

Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,

Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.


Statü Belgesi Sahiplerinin Yaralanabileceği Genel Uygulamalar Nelerdir?
 1. Mavi hat uygulaması (ihracatta)
 2. Eksik belge ve bilgiyle beyan
 3. ATR dolaşım belgesi düzenleme
 4. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma
 5. Götürü teminat sistemi
 6. Kısmi teminat sistemi
Ortak Transit Rejimi ve amacı nedir?

Ortak Transit Rejimi; Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkeler (AB ve EFTA üyesi ülkeler) arasında eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınarak taşındığı rejimdir. Ülkemiz bu Sözleşmeye 1 Aralık 2012 tarihi itibariyle taraf olmuştur.

 

Sözleşmeye taraf bir ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin bir diğer taraf ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanması amaçlanmıştır.

NCTS (New Computerized Transit System) nedir?

NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi), Ortak Transit Rejimi kapsamında işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan ve 2005 yılında tüm taraf ülkelerde uygulamaya konulan bilgisayarlı sistemdir. Söz konusu Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında zorunlu olup ülkemiz tarafından da  kullanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Ortak Transit Rejiminde hangi basitleştirilmiş usullerden faydalanabilirim?

a) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme,

b) Belirli taşıma şekillerine özgü basitleştirmeler:

 1. Demiryolu ile taşınan eşya,
 2. Havayolu ile taşınan eşya,
 3. Denizyolu ile taşınan eşya,
 4. Boru hattı ile taşınan eşya.
Hariçte İşleme Rejimi nedir?

Serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Tamir amaçlı hariçte işlemede, tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri nasıl belirlenir?

Hariçte İşleme Rejiminde tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın tamiratının bedel karşılığında yapıldığı hallerde ithalat vergileri, tamir masraflarına eşit bir tutarın gümrük kıymeti olarak dikkate alınmasıyla, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Bu durumda navlun ve sigorta da dikkate alınır. 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Kimler ithalat yapabilir?

İthalat Rejimi Kararının 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yapabilirler. Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Bakanlığımızca perakende satışına izin verilen malların ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

“Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi” nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

İhracat Rejimi nedir?

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

İhraç edilecek eşyaya ilişkin beyan nereye yapılır?

Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


İhracat beyanı için sadece ihracat beyannamesi mi kullanılır?

İhracat beyannamesinin yanı sıra, sözlü beyan formu, özel fatura ve kumanya listesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgeler ile yürütülür.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Her türlü eşyanın ihracı serbest midir?

Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü eşyanın Türkiye'den ihracı serbesttir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Bakanlar Kurulunca getirilen ihracat kısıtlamaları neler olabilir?

Bakanlar Kurulu, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına yasaklama veya kısıtlamalar koyabilir.

Ayrıca, Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması bulunmayan ve imzalanmış anlaşmaları süresinden önce tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan veya Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan veya bunlar hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı ülkelere ait eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama veya kısıtlamalar koymaya ve farklı işlemler veya farklı tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Geçici ithalat rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır?

Geçici ithalat rejimi izni için veri işleme tekniği yoluyla (Tek Pencere Sistemi) ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Geçici ithalat rejimi izin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen eşya için başvuru sahibi tarafından yapılan başvuruya aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir


a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,
b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,
c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA Karnesi’nin ibrazı rejim için izin talebi ve karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.

Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya için Sözlü Beyan Formu’nun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.

Geçici ithalat izni hangi koşulda verilir?

Geçici ithalat izni, gümrük idarelerince eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olması ve izin başvurusunda belirtilen süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun olarak gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabileceğinin anlaşılması halinde verilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya nedir?

Aşağıda sıralanan eşya geçici ithalat rejiminden yararlandırılamaz:

1- Türkiye'ye ithali yasak olan eşya,

2- Tüketilebilir nitelikte olan eşya,

3- Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya,

4- Ülke ekonomisine zarar verebileceği Bakanlıkça belirlenecek eşya.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız


Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum