NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası; Kızılkaya Gümrük’nun Birleşmiş̧ Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun bir biçimde hazırlamış̧ olduğu Etik Kurallarına yönelik rehberlik, destekleme ve kontrol fonksiyonlarının tanımlanmasına olanak sağlar. Bu rehber, mevcut “Etik Kurallara” takviye niteliğindedir. 

Bir yolsuzluk suçu, yalnızca suçu işleyenlerin ceza alması sonucuyla değil, bu suçun oluştuğu sırada denetim görevlerini ihlal etmiş̧ olmaları durumunda, bağlı bulundukları yöneticilerinin ve temsil ettikleri şirketlerinin, yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir. 

Yolsuzluk; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep ve teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir. 

Bu bağlamda, iş bu politikanın amacı; 

 • Kızılkaya Gümrük’ün bütünlüğünü ve itibarını korumak amacıyla potansiyel “Yolsuzluk Eylemleri”ni (aşağıda tanımlanmıştır) belirlemeye ve önlemeye ilişkin ilke ve kuralları tanımlamak, 
 • Yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarımıza genel bilgi sağlamaktır. 

Bu politika; Kızılkaya Gümrük’ün, tüm çalışanları ve yöneticileri için geçerlidir. 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, Etik Kurallar ve Çalışma Prensipleri işbu politikanın ayrılmaz parçasıdır. 

2. Politika ve Prosedürlerimiz

Kızılkaya Gümrük, her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır ve ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak konusunda kararlıdır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi ile yolsuzluk amacı güdülmesi kesinlikle kabul edilemez. 

Rüşvet aracılığıyla ya da yolsuzluk amacı gütmek suretiyle Kızılkaya Gümrük ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir. 

2.1. Yolsuzlukla Mücadele Programı 

Bir yolsuzlukla mücadele programının, yasal gereksinimlere ilaveten en azından aşağıdaki temel unsurları içermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Kızılkaya Gümrük’nun yolsuzluk ve rüşvetle mücadele programı çerçevesinde; 

 • Yürütülen işin, hangi kısımlarının yolsuzluk işlemlerine karşı en hassas olduğuna ilişkin kapsamlı bir tablo sağlayan, periyodik olarak güncellenen bir risk değerlendirmesi yapılır. Risk değerlendirme sonuçları, Disiplin Komitesi tarafından gözden geçirilir, 
 • Çalışanlara, yolsuzlukla mücadele programıyla yasal gerekler hakkında eğitim ve bilinçlendirme programları yapılır, 
 • Çalışanların bildirimlerinin iletilebileceği, güvenli ve erişilebilir iletişim kanalları sağlanır, 
 • Disiplin Komitesine, yolsuzlukla mücadele programının etkinliği hakkında rapor verilir, 
 • Tüm işlemlerin resmi defterlere ve kayıtlara doğru olarak kaydedilme zorunluluğu hakkında ve herhangi bir amaçla açıklanmayan veya kaydedilmeyen hesaplar, fonlar, varlıklar olmaması ve bu tarz işlemlerin yapılmaması gerektiği konularında gereken tüm tedbirler alınır. 

3. TANIMLAR 

İş bu politika bakımından yolsuzluk eylemleri, aşağıdaki hususlarla sınırlı olmaksızın “iş faaliyetleri esnasında menfaat elde etmek veya sürdürmek için para, hediye, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaat vermek, teklif etmek, vaat etmek, almak, kabul etmek, talep veya rica etmek” anlamındadır. 

Yolsuzluk eylemi, alıcısının yerli veya yabancı bir şahıs olup olmaması, devlet memuru veya kamu görevlisi veya özel şahıs olup olmaması, yolsuzluk eyleminin yapıldığı yer gibi kavramlardan bağımsız olarak yapılan eylem neticesinde, bir işlev veya faaliyetin menfaate yol açıp açmadığına ilişkin bir kavramdır. 

Rüşvet ise, bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde yarar sağlamasıdır. 

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında: 
 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler sayılabilir. 

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

Kızılkaya Gümrük bünyesinde, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilmesi, yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyum sağlanması için gerekli süreç, sistem ve organizasyonlar tesis edilmiş, görev ve sorumluluklar yazılı hale getirilmiştir. 

Buna göre; 

 •  Disiplin Komitesi’nce politika ve stratejilerin yazılı hale getirilmesinin ve gerekli sistemlerin kurulmasının sağlanması, 
 • Üst düzey yönetimin Disiplin Komitesi esaslarına uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 • Disiplin Komitesi tarafından faaliyetlerin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirmesi,
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

4.1. Disiplin Komitesi

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Disiplin Komitesi’nce onaylanmıştır. Politikanın oluşturulması, uygulanması ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması Disiplin Komitesi’nin sorumluluğundadır. 

4.2. Yolsuzlukla Mücadele Başkanı 

Disiplin Komitesi tarafından atanan İnsan Kaynaklarından Sorumlu Müdür, Yolsuzlukla Mücadele Başkanı olarak aşağıdakilerden sorumludur:  

 • Etkin bir yolsuzlukla mücadele programını geliştirir, tanımlar, yayınlar ve denetler, 
 • Yolsuzlukla mücadele standartlarını belirleyen uyum kurallarını geliştirir ve yayınlar, 
 • Yolsuzlukla mücadele konuları hakkında görüş verir,

Bildirilen önemli yolsuzluk eylemlerinin araştırılması ve yolsuzlukla mücadele programının koordinasyonu ve denetlenmesi görevini yürütür. 

4.3. Yolsuzlukla Mücadele Sorumlusu 

Yolsuzlukla mücadele sorumlusu olarak atanan İnsan Kaynakları Sorumlusu, Yolsuzlukla Mücadele Sorumlusu olarak aşağıdakilerden sorumludur: 
 • Etkin bir yolsuzlukla mücadele programını geliştirir, tanımlar, uygular ve denetler, 
 •  İlgili tüm yasal ve düzenleyici gereklere göre gerektiği şekilde ilaveler yapılmasını ve grup kurallarının doğru uygulanmasına yönelik faaliyetlerin koordine edilmesini sağlar, 
 • Yolsuzlukla mücadele programı hakkında görüş verir, 
 • Çalışanlara, yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin durum değerlendirmesi yapılmasında yardımcı olur, 
 •  Bildirilen her türlü yolsuzluk eylemini araştırır. 
 • Bu amaçla yolsuzlukla mücadele sorumlusu, şüpheli veya fiili yolsuzluk eylemi durumlarında, konunun araştırılması, her türlü dokümanın istenmesi, incelenmesi ve gerektiğinde Disiplin Komitesi’ne taşıma yetkisine sahiptir. 
 • Yolsuzlukla mücadele sorumlusu, yürürlükteki veri koruma ve gizlilik kuralları ile ilgili şüpheyi, fiili veya teşebbüs edilen yolsuzluk eylemi hallerini, yolsuzlukla mücadele başkanına rapor eder.

4.4. Çalışanlar 

Her çalışanımız görevlerini yerine getirirken, iş bu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymalıdır. Çalışanlarımız, yolsuzluk eylemi teklif edilmiş, verilmiş veya alınmış olsun ya da olmasın, haberdar oldukları fiili veya teşebbüs edilen yolsuzluk eylemlerini iş bu politikada yer alan iletişim kanallarına bildirmekle sorumludurlar. 

4.5. İnsan Kaynakları 

İnsan Kaynakları; 

 •  Politikaya uyum için insan kaynakları süreçlerinde (işe alım, eğitim vb.) gerekli tedbirlerin alınması, 
 • Şirket genelinde gerekli farkındalık ve bilinç düzeyinin oluşması için iletişim politikalarının oluşturulması ile sorumludur. 

5. Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler tekrar gözden geçirilir.  

5.1. Firma ve İş Ortaklarının Seçimi 

Üst düzey yönetimce, dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterlerin yanı sıra moralite ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firmalarla ilişkiler yeniden gözden geçirilir. Bu kapsamda gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle ilgili süreç sahibinin sonra üst düzey yönetimdedir. 

5.2. Firma ve İş Ortakları ile Anlaşılması 

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde; 

 •  Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması, 
 •  Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması, 
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması, 
 • Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir, bunlara uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın sonlandırılacağına ilişkin hükümler getirilir. 

5.3. Firma ve İş Ortaklarının İzlenmesi 

Firma ya da iş ortaklarının söz konusu hususlara uyumunun takibi öncelikle üst düzey yönetimin sorumluluğundadır. Disiplin Komitesi tarafından yapılacak denetimlerde işbu politikada yer alan hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir. 

5.4. Raporlama ve Bilgi Paylaşımı 

İş bu politikada, yolsuzlukla mücadele kapsamında yer alan konular ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimler, periyodik olarak raporlanır. 

6. Yolsuzluk Eylemleri İçin Başlıca Risk Alanları

6.1. Temsilci ve Aracılar 

Temsilci ve Aracı kullanılması, yolsuzluk eylemlerine neden olabilecek yüksek risklerden birini teşkil edebilir. Bu risk ancak bir aracının, yüksek riskli ülkede faaliyet göstermesi halinde olabilir. 

Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi, Kızılkaya Gümrük tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kullanılması iş bu politikaya ve bu konudaki diğer prosedürlere uyumlu olmalıdır. 

Kızılkaya Gümrük’nun, itibarını zedelemeyeceğine dair ve aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için, yeterli ve itinalı inceleme yapılmamış olan hiçbir aracı tutulmamalıdır. 

6.2 . Hediyeler 

Çalışanlarımız, herhangi bir işlem veya iş için 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) aşan bir eşya/hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. menfaat talep, temin ve kabul edemez. Şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediyeler veya diğer armağanlar kabul edilmemelidir, bu tür taleplerde bulunulmamalıdır. 

Şirket politikası kapsamında, hediye kabul etmemek ana kural olmakla birlikte aşağıda belirlenen haller gözetilmek kaydıyla hediye kabul edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır: 
 • Mümkün olduğu takdirde önceden veya hemen sonrasında amirin bu konuda bilgilendirilmiş olması, 
 • Haksız ifa yoluyla herhangi bir menfaat temin etmek veya birbirine açık veya zımni olarak karşılıklı avantaj veya yararlar sağlamak amacıyla bir üçüncü tarafı etkilemek, teşvik etmek veya ödüllendirmek niyetiyle yapılmaması, 
 • Ulusal mevzuata uygun olması, 
 • Bireysel olarak değil şirket olarak verilmesi, 
 • Bir nakit veya nakit muadili değer ihtiva etmemesi (hediye sertifikası veya kuponları gibi), 
 • Somut durumun şartlarına uygun olması (Örneğin, Türkiye’de yılbaşında küçük hediyelerin verilmesi adettir), 
 • Hediyenin uygun bir değerde olması ve uygun bir zamanda verilmesi (Örneğin, ihale sürecince ikram/ağırlama kabul edilmez.) 
 • Gizli değil, açık bir şekilde verilmesi. 

Bu belirlenen haller mevcut olsa dahi, hiçbir biçimde, kamu görevlileri, temsilcileri veya politikacılar ile siyasi partilere hediyeler ve/veya ikram verilemez ve onlardan hediyeler ve/veya ikram alınmaz. 

Bu belirlenen hallere ek olarak; 

 •  Haksız bir ifayı etkilemek, teşvik etmek veya ödüllendirmek niyetiyle bir ödeme, hediye veya ikram verilmesi, vaat edilmesi, veya teklif edilmesi, 
 • Rutin bir işlemin “kolaylaştırılması” veya hızlandırılması için bir kamu görevlisi, yetkilisi veya temsilcisine ödeme, hediye veya ikram verilmesi, vaat edilmesi veya teklif edilmesi kesinlikle yasaktır. 

6.3. Ağırlamalar 

Ağırlama, sponsorluğu şirket dışında bir kişi ya da başka bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir etkinlik ya da faaliyettir. Ağırlama etkinlik/faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir: 

 • Sosyal etkinlikler 
 • Konaklama
 • Yemek daveti 
Şirket, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edebilir. Bu üçüncü şahıslar arasında müşteriler, danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve şirketler arasında ticari ilişki bulunan ilgili diğer şirketler (çalışanları, aileleri ve arkadaşları dahil) sayılabilir. Şirket, sunduğu ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder. 

Ağırlama tekliflerinin kişisel veya bağlantılı olan kişiler (aile üyeleri, arkadaşlar, yakın ilişki içerisinde olunan kişiler vb.) adına kabulü için de aynı prensip geçerlidir. Şirket esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim yöneticisinden onay alınmalıdır. 

Politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda ağırlama teklifleri sunulmamalı veya kabul edilmemelidir. 

6.4. Kolaylaştırma Ödemeleri 

Şirket, bu politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir. 

6.5. İş Teklifleri 

Bir iş teklifinin (geçici veya sürekli) herhangi bir surette yolsuzluk eylemi olabileceği izlenimini ortadan kaldırmak için, bu tekliflerin “normal rekabete dayalı işe alma süreçleri dışında” müşterilere, iş ortaklarına (onlarla yakından ilişkili olduğu bilinen üçüncü kişilere) veya devlet memurlarına ve kamu görevlilerine (ya da Devlet Memurları ile yakından bağlantılı olduğu bilinen kişilere) yapılmaması gerekir. 

6.6. Vekaleten İş Görenler, Tedarikçiler ve Yükleniciler 

Kızılkaya Gümrük, vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller, tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve/veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurmamalı, şayet söz konusu türde duyumun alındığı tarih itibariyle kurulmuş bir ilişki tespit edilirse ilgili ihtarlarda bulunulur; ihtarların netice vermemesi halinde ticari ilişki sonlandırılır. 

Kızılkaya Gümrük ile ilişki kurarak onun adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymaya mutabık olmaları gerekmektedir. 

6.7. Üçüncü Taraflar ve Birlikte İş Yapanlar 

Kızılkaya Gümrük, birlikte iş yapanlar veya üçüncü taraflarla olan çalışmalarında, kendilerine işbu politikanın ilgili kısımlarının birer suretini verilmeli ve yolsuzlukla mücadele politikamıza uymak zorunda oldukları konusunda bilgilendirilmelidir. 

Birlikte iş yapanlar veya üçüncü tarafların eylemleri, Kızılkaya Gümrük tarafından işlenmiş olarak değerlendirilir. 

6.8. Siyasi Bağışlamalar 

Kızılkaya Gümrük tarafından siyasi amaçlı bağışlar yapılamaz.

6.9. Yardım Amaçlı Bağışlamalar ve Sponsorluklar 

Kızılkaya Gümrük, talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların ancak yasal olmaları, Kızılkaya Gümrük tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu ayrıca yürürlükteki yerel kanunlara uygun olmaları gerekmektedir. 

Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir. Bu durum, alıcıların seçimi için şeffaf kriterler belirlenmesinde ve yapılmış olan büyük bağışların, halka açık bir şekilde listelenmeleri yoluyla sağlanır. 

7. Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadelede Öne Çıkan İlkeler

7.1. Sıfır Tolerans Taahhüdü  

Kızılkaya Gümrük’nun, yolsuzluk eylemlerine karşı toleransı sıfırdır. Kızılkaya Gümrük çalışanlarının ve/veya üçüncü kişilerin, Kızılkaya Gümrük ile olan işlemlerinde herhangi bir yolsuzluk eylemine tolerans gösterilmez. 

Kızılkaya Gümrük, yolsuzluk eylemleri riskini önlemek ve yolsuzluk eyleminin asla kabul görmeyeceği bir kültür yaratmak için yolsuzlukla mücadele programı uygular. 

7.2. Rüşvete Müsamaha Göstermeme Taahhüdü 

Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat teklif edilmesidir. Bu durum, nakdi veya gayri nakdi şekilde ödeme yapılması, değerli hediye verilmesi, çalışana kişisel çıkar sağlayacak bir avantaj sağlamasının teklif edilmesi vb. gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilir. 

Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken, üçüncü bir kişiye herhangi bir şekilde rüşvet olarak nitelendirilebilecek mahiyette bir ödeme yapamaz ya da üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde karşı tarafın bunu teklif etmesine, vaat etmesine, rica etmesine, talep etmesine, vermesine veya kabul etmesine tolerans göstermez. 

Tüm çalışanlarımız rüşvete ilişkin kurallara, şirketin yayımladığı Etik Kurallar uyarınca davranmakla yükümlüdür. 

7.3. Devlet ve Kamu Memurlarına Onaysız Değer Devirleri Yasağı

Gerekli onaylar (belli bir hediye/ağırlama seviyesi için spesifik ya da genel) olmadıkça, yabancı veya yerli, devlet ve kamu memurlarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama veya ikram veya başka bir menfaat teklif edilmesine, vaat edilmesine veya verilmesine müsaade edilmez. 

8. Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi

Şirketimizin saygınlığını korumak için, yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğundadır. 

Herhangi bir çalışanımızın, iş bu politikada yer alan kuralları ihlal etmesi durumunda “Yolsuzlukla Mücadele” ile ilgili iletişim kanallarına bilgilendirme yapılır. 

Fark edildiği halde yolsuzluk eylemlerine aykırı durumların raporlanmaması ya da görmezden gelinmesi de yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Tüm çalışanlarımız yolsuzlukla mücadele bildirim hattı ve mail adresimize, yolsuzlukla mücadele politikasıyla ilgili soruları ve iş bu politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmelidir. 

Yolsuzlukla mücadele politikasıyla ilgili sorular ve iş bu politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibar ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumların bildirileceği yolsuzlukla mücadele bildirim hattı ve yolsuzlukla mücadele bildirim e-mail adresi aşağıda bildirilmektedir. 

Yolsuzlukla Mücadele Bildirim Hattı: (+90) (549 802 4666)

Yolsuzlukla Mücadele E-Mail Adresi: ik@kizilkaya.com.tr 

9. Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlal ve Sonuçları

 Yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız işlerini yürütürken, iş bu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. 

Bu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez. 

Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelebilir. 

Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai yükümlülüğe maruz kalınabilir. 

Dış hizmet alınan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde politikaya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve politika ihlali durumunda da çalışmalar sonlandırılır. 

10. Gözden Geçirilme

İş bu politika, değişen koşullara göre belli aralıklarla gözden geçirilir ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir. Bu kuralların güncel sürümüne internet üzerinden ulaşılabilir. 

11. Yürürlük

Yolsuzlukla mücadele eylemlerini içeren bu doküman, Disiplin Komitesi onayıyla yürürlüğe girer.   

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum