NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
Gümrük Kıymeti Nedir, Nasıl Belirlenir?
27/09/2020

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla kıymet tespit yöntemlerinin sırasıyla uygulanması yoluyla tayin ve tespit olunan kıymettir

Gümrük Kanunu eşyanın gümrük kıymeti diyerek ithal ya da ihraç eşyasının tamamını kastetmektedir. 

Gümrük Kıymeti Nasıl Belirlenir?

İthal Eşyasının Gümrük Kıymeti

 • İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. 

 • Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.

Kıymet Beyanı

Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. 

Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir. 

Döviz Konvertibl Değilse?

Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paraların konvertibl olmaması durumunda, Merkez Bankasının Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kurlar Listesi esas alınarak işlem yapılır. 

Gümrük Kıymeti Nasıl Belirlenir?

Gümrük Kıymetinin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler Nelerdir?

Bir yönteme göre belirlenemeyen kıymet için sıra dahilinde olmak üzere izleyen yönteme geçilir. Eşyanın gümrük kıymeti bir üst maddede yer alan yöntem hükümlerine göre belirlenebildiği sürece bir alt madde hükümleri uygulanamaz. Beyan sahibinin yazılı talebinin gümrük idaresince uygun bulunması şartıyla, belirtilen yöntemlerden indirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yönteminin uygulama sırası değiştirilebilir. 

Satış Bedeli Yönetimi

Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu 27. (kıymete ilave giderler) ve 28. (kıymete ilave edilmeyecek giderler) maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Kıymetin belirlendiği sırada eşya bedelinin fiilen ödenmemiş olması halinde, ödemenin gerçekleşeceği tarihte ödenecek olan bedel kıymet tespitine esas alınır. 


Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Aynı Eşya nedir? 

Aynı ülkede ve genellikle de aynı üretici tarafından üretilen eşyalardır ;

 • Fiziksel özellikler-
 • Kalite ve
 • Görünüm de dahil olmak üzere bütün şartlarda birbirine uygundur.

Satış bedeli yöntemine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen aynı eşyanın satış bedelidir.

Bu yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan aynı eşyanın satış bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari düzey ve/veya farklı miktarlardaki aynı eşyanın satış bedeli, bu ticari düzey ve/veya miktar farkları göz önüne alınarak yapılacak düzeltmeden sonra kullanılır.

Kıymet artış veya azalışına da yol açsa, düzeltmenin yapılabilmesi için makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatı gerekir. Bu yöntemin uygulanması sırasında aynı eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. Bu maddenin uygulanmasında, aynı eşyanın satış bedeli, önceden kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenmiş ve bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre düzeltilmiş gümrük kıymetidir. 

Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Aynı ülkede  üretilen eşyalardır. Bunlar her bakımdan aynı değildir ancak, aynı özelliklere ve aynı materyal bileşimlerine sahip  olduğundan, aynı görevleri yerine getirebilir ve piyasada birbirleriyle değiştirilebilirler. 

Satış bedeli ve aynı eşyanın satış bedeli yöntemlerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen benzer eşyanın satış bedelidir. Bu yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan benzer eşyanın satış bedeli kullanılır.

Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari düzey ve/veya farklı miktarlardaki benzer eşyanın satış bedeli, bu ticari düzey ve/veya miktar farkları göz önüne alınarak yapılacak düzeltmeden sonra kullanılır.

Kıymet artış veya azalışına da yol açsa, düzeltmenin yapılabilmesi için makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatı gerekir. Bu yöntemin uygulanması sırasında benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. 

İndirgeme Yöntemi

Bu yöntemde, kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer eşya, Türkiye’de ithal edildiği hal ve durumda satılmışsa, bu yönteme göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu eşyanın ya da aynı veya benzer ithal eşyasının yurt içindeki satıcıdan müstakil alıcılara kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihi ile aynı veya yakın bir tarihte yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat esas alınır.   

Eşyanın en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat, ithal edildikten sonraki ilk ticari düzeyde satıcıdan müstakil alıcılara, farklı fiyatlarda yapılan satışlardan en yüksek sayıda birimin satıldığı fiyat anlamına gelir. 

Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri ile Türkiye'ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler tarafından üretilen eşyanın satışında mutat olan kâr ve genel giderlere eşit bir tutar (nakliye, sigorta, elleçleme ve yükleme giderleri) diğer bedel veya kıymetler toplamından oluşan hesaplanmış kıymet.

Hesaplanmış kıymet aşağıdaki unsurların toplamından oluşur

a) İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve yapılan imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri, 

b) Türkiye’ye ihraç edilmek üzere ihraç ülkesindeki üreticiler tarafından üretilen, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutat olan kar ve genel giderlere eşit bir tutar, 

c) İthal eşyasının giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme, boşaltma, elleçleme giderleri ile nakliye ve sigorta giderleri. 

Son Yöntem

Bu yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti Kanunun 26. maddesinde belirtillen esaslar çerçevesinde belirlenir.

 1. 1994  Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın, 

b) 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin, 

c) Bu bölüm hükümlerinin, prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir. 

a) Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye içindeki satış fiyatı, 

b) Gümrük idaresinin iki alternatif kıymetten yüksek olanının kabul etmesini öngören bir sistem, 

c) Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı, 

d) Aynı veya benzer eşyanın, 25 inci maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, 

e) Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilen eşyanın fiyatı, 

f) Asgari gümrük kıymetleri, 

g) Keyfi veya fiktif kıymetler, 

Esas alınmaz. 

Fiilen Ödenen ya da Ödenecek Fiyat 

İthal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri de kapsar. 

Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir.

Alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetler, satıcı yararına veya satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa, satıcıya yapılan dolaylı bir ödeme olarak değerlendirilmez. Bu tür işlemlere ilişkin giderler, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti sırasında fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez.

 Gümrük kıymetine esas alınma şartları

Eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır;

1.Koşul - Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı; 

 • Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan,
 • Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan,
 • Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen,

Kısıtlamalar dışlında hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır.

Gümrük Kıymeti Yorum Notu; Bir otomobil satıcısının bir alıcıdan, bu otomobilleri, model yılının başlangıcını ifade eden belli bir tarihten önce satmaması veya teşhir etmemesini talep etmesi bu tür bir kısıtlamaya örnektir. 

2. Koşul - Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmamalıdır.

Gümrük Kıymeti Yorum Notu

Bunun bazı örnekleri:

 • Satıcının ithal eşyasının fiyatını, alıcının kendisinden belli miktarlarda başka eşyalar alması koşuluna bağlı olarak belirlemesi; 
 • İthal eşyasının fiyatının, bu eşyanın alıcısının satıcıya sattığı eşyanın fiyat veya fiyatlarına bağlı olması olabilir.

3. Koşul - Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hâsılanın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmesi halinde, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına 27. madde hükümlerine göre ilave yapılabilmelidir.

Gümrük Kıymeti Yorum Notu;

(Satıcının bir borcunun kısmen veya tamamen alıcı tarafından ödenmesi, dolaylı ödemenin bir örneğidir) 

4. Koşul- Alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmamalı; ilişkinin varlığı durumunda ise, satış bedeli gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır

Satış Bedelinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar/Kurallar

Satış bedeli yönteminin uygulanmasında, satış konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi için beyan edilmesi, bunların Türkiye’ye ihraç amacıyla satıldığının kabul edilmesi için yeterli sayılır. 

Kıymet tespitinden önce ardıl satışların olması halinde; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine yol açan son satış veya eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasından önce Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçekleşen satış eşyanın Türkiye’ye ihraç amacıyla satıldığını gösterir. Eşyanın satılmasından sonra, serbest dolaşıma sokulmak üzere beyanname tesciline kadar geçen süre içerisinde başka bir ülkede kullanılmış olması durumunda, gümrük kıymetinin eşyanın satış bedeli olması aranmaz. 

Yani eşyanın faturası daha önceki bir tarihli olabilir ancak eşya öreğin Polonya’da kullanılmak suretiyle Türkiye’ye gelirse ve SDGB tescil edilirse, kıymet satış bedeli olmayabilir. 

Bunun için ispat mekanizması aranır. 

İhraç Amaçlı Satış 

Türkiye’ye ihraç amaçlı satış, Türkiye’ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan satışı ifade eder. 

Türkiye’ye ithal edilmek üzere, doğrudan doğruya yapılan satıştır. Eğer bir “İhraç Amaçlı Satış” mevcut değilse (satış bedeli bulunmayan eşya, ödünç verilen eşya gibi) Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi kullanılamaz. Eşya arka arkaya yapılan bir satış konusu ise ithal öncesi son satış dikkate alınır. 

Fiilen Ödenen ya da Ödenecek Fiyat Nedir?

İthal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır.

Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri de kapsar. 

Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir.

Fiilen Ödenen veya Ödenecek Fiyatın Kabul Edilebilmesi İçin;

a) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı; 

- Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan, 

- Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan,

- Eşyanın kıymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen, 

Kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır.

b) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti tespit edilemez bir koşul veya edim konusu olmamalıdır. 

c) Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hasılanın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmesi halinde, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına Gümrük Kanunu 27 nci madde hükümlerine göre ilave yapılabilmelidir.

d) Alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmamalı; ilişkinin varlığı durumunda ise, satış bedeli bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. 

Kıymete Dahil Edilmeyecek Giderler (MD.28)

 • Dahili Nakliye ve Sigorta Giderleri (gy51/6)
 • İthal Eşyası İçin Yapılan Montaj, Bakım ve Tamir Giderleri
 • Finansman  Anlaşmasına Bağlı Faiz Giderleri
 • İthal Eşyasının Türkiye’de Çoğaltım Hakkı için Yapılan Ödemeler
 • Satın Alma Komisyonları
 • İthalat Aşamasında Ödenecek Vergiler
 • İthal Ülkesinde Alınan İlave Posta Ücretleri
 • Alıcının, Pazarlama Dahil Kendi Hesabına Yaptığı Reklam ve Garanti Giderleri
 • Fiyattan Ayrı Olarak Gösterilmesi Şartı ile; Eşyanın Antrepoda Kaldı Sürece Muhafazası için Yapılan Masraflar
 • Araştırma ve İlk Dizayn Taslak Giderleri
 • Ticari Olmayan Gönderilerdeki Posta Ücretleri

Gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınmaz 

 • İthalat ülkesinde üretilen eşyanın ithalat ülkesindeki satış fiyatı,
 • Gümrük idaresinin iki alternatif kıymetten yüksek olanını kabul etmesini öngören bir sistem,
 • Eşyanın ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyatı,
 • Aynı veya benzer eşyanın hesaplanmış kıymet yöntemi hükümlerine göre belirlenen kıymeti dışındaki maliyet bedeli,
 • Başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satılmış eşyanın fiyatı,
 • Asgari gümrük kıymetleri,
 • Keyfi veya hayali kıymetler.

Faiz Giderlerine İlişkin Şartlar

Finansman anlaşmasına bağlı alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri, finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına bakılmaz. Ancak, finansman anlaşmasının yazılı olarak yapılmış olması ve gerektiğinde alıcının;

- Eşyanın, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan satıldığını,

- Söz konusu faiz oranının, finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan faiz oranı seviyesini aşmadığını,

kanıtlaması şarttır.

Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir.

a) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları,

b) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları,

c) İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları, 

ç) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5’i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait olması veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması, 

d) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi,

e) Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi, (Bir kişinin bir başka kişiyi yasal veya idari olarak sınırlaması veya yönetmesi, söz konusu kişinin diğerini kontrol ettiği anlamına gelir.)

f) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi,

g) Aynı ailenin üyeleri olmaları.

Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak birbiri ile iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymamaları durumunda, ilişki içinde olmadıkları kabul edilir

Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişiğin Beyan Edilmemesi

Vergi kaybı doğurmamasına karşın, 24 üncü maddeye göre birbirleriyle ilişkisi bulunan kişiler arasında bir satış işlemi olması ve bu ilişkinin beyan edilmemesi durumunda GK.241.maddesine 1. fıkrasındaki  uygulanacak ceza iki katı olarak tatbik edilir.

Royalti ve Lisans Ücreti 

İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleridir.

 • Kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olmalı,
 • Satış koşulu olarak alıcı tarafından yapılan bir ödeme olmalı,
 • Satış fiyatının içine dahil edilmemiş olmalı.

Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalti veya lisans hakkı, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya ödenecek fiyata sadece aşağıdaki durumlarda ilave edilir;

a) Royalti veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan veya ithal edildikten sonra sadece önemsiz işlemden geçen eşyaya ilişkin ise,

b) Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve royalti veya lisans ücretinin ödendiği marka altında pazarlanıyorsa,

c) Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse.

 • Bir royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bağlı olarak veya fiyatına bağlı olmaksızın belirleniyor ise, aksi yönde bir kanıt bulunmadığı sürece, bu royalti veya lisans ücretinin ödenmesinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu varsayılır. 
 • Royalti ve lisans ücretini alacak olan kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmaz.

Royalti ve Lisans Ücreti Olarak Kabul Edilen Ödemeler

 • Patent Ödemesi
 • Dizayn Ödemesi
 • Know-How ödemesi
 • Model Ödemesi
 • Ticari Marka Kullanımı Ödemesi
 • Telif Hakkı
 • Tescilli Tasarım Ödemesi
 • İmalat Prosesleri Ödemesi
 • Dağıtım Hakkı
 • Çoğaltma Hakkı ( İtha edilen eşyaya ilişkin ve satış koşulu gereği ise )

Satış Bedelinde Kabul Edilebilir İskontolar

Gerekli koşullara uygunluk sağlayan iskontoların satış bedeli yöntemine göre gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Satış bedeli yöntemine göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınacak iskontolar "peşin ödeme iskontosu" ve "miktar iskontosu"dur.

Peşin ödeme iskontosu; Mal bedelinin peşin ödenmesi nedeniyle alıcıya tanınan bir fiyat indirimidir. 

Kabul edilmesi için; Ödeme şeklinin peşin ödeme olması ve ödemenin beyandan önce yapılmış olması gerekir. 

Ayrıca peşin ödeme iskontosunun ticarette "mutat iskonto" olarak kabul edilen oranlarda ve satıcının bulunduğu ülkede benzeri ticari muamelelerde uygulanan oranlara yakın olması gerekmektedir.

Miktar iskontosu," satıcının alıcıya, belli bir dönem içinde satın aldığı miktara göre fiyattan yaptığı indirimdir. Miktar iskontosu yalnızca satıcının satılan eşya miktarına bağlı olarak önceden belirlenen bir ödeme planına göre fiyat uygulandığı durumlarda söz konusudur.

Bu iskontonun da ticarette mutat olarak kabul edilen oranlarda bulunması ve aynı miktarda mal alan tüm alıcılara uygulanması gerekmektedir.

İskontolar 

Kanunun (25/a) maddesi Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar aşağıdaki şartlarda matraha dahil değildir;

 • Söz konusu iskontolar fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmiş olmalıdır.
 •  İskontolar ticari teamüllere uygun miktarda olmalıdır. 

Bu iki şartın bir arada bulunmaması halinde iskontoların matrahtan indirilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Veri ve Komut Yüklü Taşıyıcıların Kıymeti (gk.29)

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymeti, veri veya komutların maliyet veya kıymetini içermez. 

Veri ve Komut Yüklü Taşıyıcıların Kıymeti (ynt.54)

Bu maddede geçen;

a) Taşıyıcı ortam deyimi, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletleri,

b) Veri veya komutlar deyimi, ses, sinematografik veya video kayıtlarını,

Kapsamaz.

Kıymet Bildirim Formu

DTÖ kıymet Antlaşması’nın hükümleri çerçevesinde belirlenen, ithal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren belgedir.

 •  Gümrük beyannamesinden ayrı bir formdur.

 •  İthal eşyasının kıymetine giren unsurları içerir.

 •  Gümrük Yönetmeliği’nin 16. no’lu ekinde yer alır.

 •  Beyannameye eklenmesi zorunludur. (ithalatçı tarafından imzalanarak)

 • Önlü arkalı toplam 2 sayfadır.

 •  Formun ön yüzü satış bedelinin uygulanabilirliğine ilişkindir.

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum