NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
GEÇMİŞTEN BUGÜNE GÜMRÜKTE ORDİNO
27/07/2022

Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğini bir nihai hedef olarak ortaya koyan “Ankara Anlaşması”, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması, tam üyelik için, “hazırlık dönemi”, “geçiş dönemi” ve “son dönem” olmak üzere üç dönem öngörmüştür. Katma Protokol'de öngörülen 22 yıllık Geçiş Dönemi, 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla son bulmuş ve Türkiye'nin AB'ye katılımı yolunda "Son Dönem"e girilmiştir.

Son döneme girilmesiyle birlikte 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Türkiye'ye Ankara Anlaşması'nda tanımı yapılmış olan klasik gümrük birliğinin ötesinde yükümlülükler getirmiştir. Ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması konusundaki Avrupa Topluluğu müktesebatını iç hukuk sistemine dahil etmek zorunda olması da Türkiye’nin yükümlüklerinden biri haline gelmiştir.

Mevzuat uyumu ve ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması amacıyla yeni bir Gümrük Kanunu hazırlanmış, bunun üzerine 1 Ağustos 1972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1615 sayılı Gümrük Kanunu 04 Kasım 1999 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Gümrük İdaresi Gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale getirmek yükümlülüğü kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununda bir kısım vesaiki yürürlükten kaldırmıştır.

1 Ağustos 1972 tarihli 14263 sayılı 1615 sayılı Mülga Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği'nde, eşyanın tesliminde ordino (yük teslim talimat formu) ibrazına ilişkin hükümler bulunmakta ve mezkûr belge eşyanın teslimi öncesindeki aşamaların kontrolü amacıyla kullanılmaktayken 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda ordinoya yer verilmemiştir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük idaresinin görevleri sadece gümrük işlemleri ile ilgili hususlar ile sınırlı tutulmuştur.