NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Genel
Korkma Yapılandır
14/07/2021

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan gümrük cezalarının, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu sırasında güvenirlilik koşulunun değerlendirilmesinde dikkate alınıp alınmayacağına dair Ticaret Bakanlığı’na verilen dilekçeye alınan Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazılarında; Gerek Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde, gerekse Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kesinleşmiş gümrük cezalarına dair hükümler bu cezalardan doğan kamu alacaklarına ilişkin değil bu cezaların oluşmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihlallerine ilişkin hükümler olduğu, dolayısıyla bu cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmış olması bu cezaların OKSB ve YYS başvurularında dikkate alınmaması için sebep teşkil etmediği bildirilmiştir.


Son günlerde sosyal medya platformlarında gümrük idaresinin tespitinden önce beyan sahibince vergi farkına neden olan bir durumun bildirilmesi kapsamında düzenlenen ceza kararlarının (234/3 maddesi uyarınca) yapılandırma kanunun kapsamında ödenmesi durumunda Genel Müdürlüğün yukarıda bahsettiğim yazıları kapsamında ceza kararlarının güvenirlilik koşulunun incelenmesinde dikkate alınacağına ve bunun da firmaların yapılandırma kanunun getirdiği kolaylıklardan yaralanmayacaklarına dair yorumlar gözlemledim.


Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yorum yapılandırma kanunlarının ruhuna aykırıdır. Bir yandan ödemede kolaylıklar sunmak adına çıkartılan yapılandırma kanunlarının, diğer taraftan yükümlülerin zarar görmesine vesile olması düşünülemez.


Ticaret Bakanlığının 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’de aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce yükümlü tarafından bildirilmesi durumunda alınacak vergilerin tahsilat usulünün nasıl olacağı, tahsilatından vazgeçilecek alacaklarının neler olduğu ve Gümrük Kanunu uyarınca düzenlenen (234/3 maddesi kapsamındaki cezalarda dâhildir) 09/06/2021 tarihi itibariyle kesinleşen veya bu tarih itibariyle kesinleşmemiş ceza kararları 7326 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılmasının nasıl yapılacağına dair usulleri düzenlemiştir. Bu düzenlemeler ceza kararları ve vergilerin ödenmesinde yükümlülere kolaylıklar tanımaktadır.


Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası “Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.” ve Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının “Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.” Hükümleri uyarınca Kanunun 234/3 maddesi uyarınca tanzim edilen ceza kararlarının dikkate alınmayacağı gayet açık ve yoruma mahal vermeyecek şekilde düzenlenmiştir.

          

Yapılandırmaya konu ceza kararlarının OKSB ve YYS’nin güvenirlilik koşulunun sağlanması kapsamında nasıl incelenmesi gerektiğine dair bir tabloda açıklamak gerekirse

 

GK 243/3

Yapılandırılan GK 234/3

GY 23/1-(b), (c) ve (ç)

GİKY 5/1-(c), (ç) ve (d)
(GK 234 ila 238 - 234/3 hariç)

Yapılandırılan
GY 23/1-(b), (c) ve (ç)

GİKY 5/1-(c), (ç) ve (d)
(GK 234 ila 238 - 234/3 hariç)

YYS

Dikkate alınmaz

Dikkate alınmaz

Dikkate alınır

Dikkate alınır

OKSB

Dikkate alınmaz

Dikkate alınmaz

Dikkate alınır

Dikkate alınır

 

Şeklinde olması gerekir.

GY ve GİKY’nin ilgili maddeleri Kanunun 234/3 maddesi uyarınca düzenlenen ceza kararlarının herhangi bir yapılandırmaya konu edilse dahi dikkate alınmayacağını açık bir şekilde düzenlemiştir. Bu bilgiler çerçevesinde diyoruz ki; KORKMA YAPILANDIR

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum