NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
09/07/2019

23.02.2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişikilk Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmış olup, bazı önemli değişikler ve yürürlük tarihleri şöyledir;

1-) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.(Yürürlük 08.01.2020)
 “Müracaat tarihinde, ithal izni talep edilen ürüne ilişkin proforma fatura ve/veya ticari fatura düzenlenmiş olması zorunludur.”
  “(3) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

2-) Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük 08.01.2020)
     “MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek olan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi almakla mükelleftirler. Lisans belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’emüracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatta;
     a) Ek-13’de yer alan lisans belgesi müracaat formunun sunulması,
     b) Vergi numarasının beyan edilmesi,
     c) Fason üretimlerde, lisans belgesi talep eden firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin sunulması,
     ç) Firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirkülerinin düzenlenmiş olması, zorunludur.

    (2) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.
    (3) Lisans belgesi; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile lisans belgesi düzenlenir.
    (4) Süresi geçmiş olduğu halde lisans belgesini yenilemeyen veya kendi talebi ile lisans belgesinin iptalini isteyen firmaların tescilleri de iptal edilir.
   (5) İsim, adres ve faaliyet alanı değişen veya son bulanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi için birinci fıkra kapsamında BÜGEM’emüracaat eder. Piyasa gözetim ve denetim sonucunda veya firma müracaatında lisans belgesinin zamanında yenilenmediği tespit edilmesi halinde lisans belgesi iptal olur ve bu durum firmaya bir yazı ile bildirilir. Firmanın, bu bildirimden sonra lisans belgesi yenilemesine otuz gün içerisinde başvurmaması halinde adına düzenlenmiş tescil belgeleri de iptal edilir.
    (6) Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler, lisans ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
    (7) Lisans belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.
    (8) Kamu kurum ve kuruluşları, lisans belgesi alınması kapsamında bu madde hükümlerine tabi değildir. Ancak müracaatı üzerine lisans belgesi düzenlenir.”

3-) Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük 08.01.2020)
     “MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişiler, her bir ürün için ürünü piyasaya arz etmeden önce tescil belgesi almakla mükelleftirler. Tescil belgesi almak için dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla BÜGEM’e müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatta;
             a) Ek-15’de yer alan tescil belgesi müracaat formunun,
             b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporunun bir suretinin, c) İthal ürünler için TSE tarafından yapılan analiz sonucunun bir suretinin,
             ç) Ürüne ait üretim prosesinin (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesinin),
             d) Ek-16’da yer alan bilgileri içeren iki adet etiket örneğinin,
             e) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifikanın,
             f) Mikrobiyal gübrelerin ilk tescil müracaatında resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan Ek-21’de verilen formata uygun olarak düzenlenmiş yurt içi deneme raporunun (Mikrobiyal gübre tescil belgesi yenileme müracaatlarında daha öncesinden resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan yurt içi denemesi varsa, yeni bir deneme raporu talep edilmez) sunulması, zorunludur,

        (2) İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi için; adı geçen mevzuat kapsamında GKGM veya il müdürlüklerince düzenlenen belgenin, ithal edilen hayvansal menşeli ürünler için ise Veteriner Giriş Belgesinin alınmış olması zorunludur.

        (3) BÜGEM tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.

        (4) Tescil belgelerinin; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

         (5) Tescil belgelerinin yenilenmesi için, birinci ve ikinci fıkra kapsamında BÜGEM’e müracaat edilir.

         (6) Tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.

         (7) Tescil belgesi iptal edilen ürünün satışına son kullanım tarihine kadar izin verilir.

         (8) İthal edildikten sonra hammadde olarak üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.” Diğer değişiklikler ve yürürlük tarihlerine ilişkin detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi Içın
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-36.htm


Ayrıntılı Bilgi İçin