NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2012-12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
09/07/2019

19.02.2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de değişiklik yapılmış olup, değişiklikler ve yürürlük tarihleri şöyledir;

1-) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

    (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Yürürlük 08.07.2019) “a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

2-) Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.(Yürürlük 08.01.2020)

     "(8) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”

3-) Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (Yürürlük 08.01.2020)

     “(7) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dördüncü fıkrada belirtilen belgeler ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabilir.”

4-)Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürürlük 08.07.2019)

     “MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

Değişikliğe dair tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-54.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin