NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
09/07/2019

29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelikte, 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmış olup, bazı önemli değişiklikler ve yürürlük tarihleri şöyledir;

1-) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.(Yürürlük 08.01.2020)

     “g) Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için Ek-24’te yer alan Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır. Bunun için işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat ederler. Müracaatta;

 1.        Vergi dairesi adının,
 2.       Gerçek kişiler için vergi numarası/T.C. kimlik numarasının,
 3.       Tüzel kişiler için vergi numarasının ve varsa MERSİS numarasının,
 4.     İş yerinin ve varsa deposunun açık adresinin, beyan edilmesi zorunludur.”

“(2) İl müdürlüğü tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

2-) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. .(Yürürlük 08.01.2020)

     “(2) Tescil belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. Lisans Belgesi düzenlenebilmesi için;

 1.     a) Ek-7’de yer alan, firma tarafından onaylı gübre tescil müracaat formunun,
 2.      b) Gübre ithal ise ithal edildiği ülkeden temin edilen analiz raporunun/sertifikasının aslının, yerli üretim ise yapılacak analiz konusunda akredite olmuş veya bu Yönetmelik gereğince Bakanlık tarafından hazırlanan ilgili mevzuatta yer alan muayene ve deney kuruluşları veya referans kuruluşlarından birinden müracaat tarihi itibari ile son altı ay içerisinde düzenlenmiş analiz raporunun,
 3.      c) Teknik düzenlemeye uygun olarak düzenlenmiş ve piyasaya arz edeceği şekliyle ambalaj ve/veya etiket örneğinin,
 4.      ç) İthal edilen ürünlere ait Gümrük Beyannamesi ve beyannameyi destekleyen fatura bilgilerinin, Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”

“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

3-) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.(Yürürlük 08.01.2020)

     “(2) Gübre ithalatı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, nitrat azotu içeren ürünlere ve AB ülkeleri dışından gelen ürünlere Ek-11’de yer alan ithalat uygunluk belgesi düzenlenmesi amacıyla, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla Genel Müdürlüğe müracaat eder. İthalat uygunluk belgesinin düzenlenebilmesi için;

 1.     a) İthal edilecek madde ile ilgili analiz sertifikasının aslı veya firmaca onaylı suretinin,
 2.      b) İthal edilecek madde ile ilgili fatura/proforma faturanın aslı veya firmaca onaylı suretinin,
 3.      c) Menşei ülke adı, sanayi ya da tarımsal amaçlı olup olmadığı, ithal edilecek maddenin proformada belirtilmiş miktarına ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”

“(3) Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden istenir.”

Diğer değişiklikler ve yürürlük tarihlerine ilişkin detaylı bilgi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-28.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin