NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İHRACATI VE İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER
12/07/2019

07.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren 2019-5 ve 2019-19 sayılı Tebliğler ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında ve ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Söz konusu tebliğlere yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere (12.07.2019) aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir;

İTHALAT(2019/19):
         “Geçiş hükümleri
         GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.’’

İHRACAT (2019/5):
         “Geçiş hükümleri
         GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ‘8517.12.00.00.12’, ‘8517.62.00.10.00’, ‘8517.62.00.90.00’, ‘8526.91.80.00.19’, ‘8528.59.00.00.00’ ve ‘9032.89.00.00.00’ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ihracatçılar tarafından ihracatı halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

Değişikliğe dair tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi Icın

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-11.htm