NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ DOĞADAN TOPLANMASI, ÜRETİMİ VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
09/07/2019

21.03.2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmış olup;

1-) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(Yürürlük 08.07.2019) “b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

2-) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. .(Yürürlük 08.01.2020)

         “(1) Firma, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının ihracat izni için; Menşei ve Hasat Belgeleri, doğadan toplanan çiçek soğanlarına ilişkin ön depo tutanakları ve CITES kapsamındaki türlerde Bakanlık adına BÜGEM tarafından düzenlenen CITES belgesi ile BÜGEM’e dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurur.

     (2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen çiçek soğanlarının üretimine ilişkin il/ilçe müdürlüğünce yapılan kontrollerden sonra il/ilçe müdürlüğü tarafından hasat belgesi düzenlenir. Hasat belgesine istinaden firmaya il müdürlükleri tarafından Bakanlıkça her yıl yayımlanan Tohumluk İhracat Genelgesi kapsamında dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yapılan başvurular için ihracat izni verilir.”

    “(6) Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenir.”

3-) Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

Değişikliğe dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-25.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin