NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
CBK 3081 - 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
14/10/2020

14.10.2020 tarihli 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 13.10.2020 tarihli 3081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile söz konusu Kararda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

1-) 21’inci maddenin başlığı değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkra ilave edilmiştir.

Demiryolu ve havayolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar

Demiryolu taşıtlarına ilişkin özel durumlar

MADDE 21- (1) Aynı tip ve aynı kıymetteki demiryolu taşıtının ihraç veya yeniden ihraç edilmesi durumunda, yapılan bir anlaşmaya bağlı olarak müşterek kullanılan ve Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişinin tasarrufuna bırakılan demiryolu taşıtıyla ilgili geçici ithalat rejimi sona erdirilir.

                (2) Ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabi tutulur.

 

2-) 43’üncü maddeye ikinci fıkra ilave edilmiştir.

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler

MADDE 43- (1) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz.

                (2) Ancak, ticari kullanıma mahsus hava taşıtları, izin süresi içerisinde başka bir hava yolu şirketine kiralanabilir. Bu durumda, rejim ihlali halinde gümrük idaresine karşı izin hak sahibi sorumludur.

 

3-) 67’nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya

MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen kurumların asli görevleri ile Bakanlığın Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve imzalanmış sözleşme veya proje kapsamında olduğu ilgili makam tarafından bildirilen miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.

 

4-) 97’nci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde dğiştirilmiştir.

Muafiyetin kapsamı

MADDE 97-  (1) Aşağıda belirtilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

a) Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen donatım ve işletme malzemesi.

b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tedarik kuruşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.

 

5-) 131’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bedindeki oran değiştirilmiştir.

Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları

MADDE 131- (1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a) Ek-13’teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranlan aşmayan,

b) Ek-13’teki listede yer almayan eşyada %3’ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %6’yı %4’ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz.


6-) Karara Geçici  3’üncü madde eklenmiştir.

Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanmaması

GEÇİCİ MADDE 3-(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan yurt dışında ikamet eden kişilerden Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışına çıkamayanların, 31/12/2021 tarihine kadar taşıtlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesine tekrar girişlerinde, giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.

7-) Kararın EK-1’inin başlığı değiştirilmiştir.

EK-1

KİŞİSEL EŞYA VE SPORTİF AMAÇLA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN LİSTE

EK-1

SPORTİF AMAÇLARLA İTHAL EDİLEN KİŞİSEL EŞYA VE SPOR MALZEMESİNE İLİŞKİN LİSTE

Karar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum