NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE
Gümrük Web Portalı Gümrük Web Portalı


Mevzuat
ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
09/07/2019

20.03.2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde 08.07.2019 tarihli 30825(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmış olup, değişiklikler şöyledir;

1-) Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (c), (d), (e), (g), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri.”

“d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesi.

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyeti, telefonu ve e-posta adresi.”

“g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).”

“h) ATSS ile yapılan sözleşme.

ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.”

2-) Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Araç ruhsatı.”

“ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.” Değişikliğe ilişkin tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur,

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-43.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin