NE ARAMIŞTINIZ
TR
TR EN DE


Mevzuat
7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
17/11/2020

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında hükümler:

 

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, bazı kesinleşmiş alacaklar ve bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

 7256 sayılı Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen ve 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında 7256 kanun hükümleri uygulanabilecektir.

 

Kapsam ve tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri;

b)  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında uygulanır.

7256 sayılı Kanunun uygulanmasında “Gümrük vergiler” deyimi:  İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü ifade eder.

7256 sayılı Kanunun uygulanmasında “Yİ-ÜFE aylık değişim oranları” deyimi: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil) ifade eder.

Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş alacaklardan; 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan  ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkındaki hükümler Kanunun 2’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre;

 

 • Madde 2/2-a kapsamına girenlerden 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil)(Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan);
  • Gümrük Vergileri + Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, söz konusu gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17.11.2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
  • Ödenmemiş alacağın fer’i alacak olması halinde bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde söz konusu gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

 • Madde 2/2-b kapsamına girenlerden 17.11.2020 tarihi itibariyle(bu tarih dahil) (Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan);
  • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmayan idari para cezalarının %50’sinin ödenmesi halinde cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin ödenmesi halinde cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

 

 • Madde 2/2-c kapsamına girenlerden 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil);
  • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u + Varsa gümrük vergileri+ Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

 • Madde 2/3 kapsamına girenlerden;
  • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında ;
   • Gümrük Vergileri + Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, söz konusu gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17.11.2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
   • Ödenmemiş alacağın fer’i alacak olması halinde bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde söz konusu gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir

 

 • Madde 2/20 kapsamında; yukarıda belirtilen şartlara uygun alacaklar hakkında dava açılmamış, açılmış davalardan vazgeçilmiş ve kanun yollarına başvurulmamış olması koşuluyla, 7256 sayılı kanun hükümleri bu alacaklar için de uygulanabilecektir.

 

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

MADDE 2 – …

(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilir.

(3) a) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında birinci ve ikinci fıkraların (a) bendi hükümleri uygulanır.

20) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.


Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)(Seri No:2)’nin “Gümrük vergileri ile para cezalarının kesinleşmesi” başlıklı 13’üncü maddesine göre “kesinleşmiş alacaklar” şöyledir;

            Gümrük vergileri ile para cezalarının kesinleşmesi

                MADDE 13 – (1) Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen kararlar;

                a) İtiraz edilmemesi halinde, tebliğ edildiği tarihten itibaren Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,

                b) Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde, itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya başvurma için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen sürenin bitiminde,

                c) İdari itirazın reddedilmesi üzerine idari yargıya başvurulması halinde, nihai yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren, söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde itiraz veya temyiz yoluna gidilmesi için gerekli olan otuz günlük süre içerisinde üst mahkemeye başvurulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,

                ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan on beş günlük süre içerisinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,

                d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde, idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

kesinleşir.

                (2) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca başvuruda bulunulması ve uzlaşılması durumunda, gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan tutarlar üzerinden kesinleşir.

 

                Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan 7256 sayılı Kanun kapsamına girenler için;

  • 31.12.2020 tarihine (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunulması,
  • Ödenecek tutarların ilk taksitlerinin 31.01.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmesi,

şarttır.

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve;

  • Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
  • Ödenmemiş alacağın fer’i alacak olması halinde bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.

 

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde kayşatı uygulanmaz ve;

  • Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.
  • Ödenmemiş alacağın fer’i alacak olması halinde bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.

 

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarların ödemeleri 6, 9 , 12 veya 18 eşit taksitle, 7256 sayılı Kanununun 3/3-ç maddesinde belirtilen katsayılar esas alınarak gerçekleştirilebilecektir.

 

Ortak hükümler

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.


(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.


(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.

2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.

c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

 

7256 sayılı Kanunun kapsadığı döneme ilişkin olup dava konusu edilmiş ve 17.11.2020 tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için 7256 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde başvuru yapılması halinde bu alacaklar da yapılandırma kapsamına girecektir.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

MADDE 2 –

(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

                Tahsilinden vazgeçilecek tutarlar;

Diğer hükümler

MADDE 4 –

               (2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

Uygulamaya dair usul ve esasları belirleyen Ticaret Bakanlığı Tebliği’nin yayımlanması ardından Tebliğ ayrıca bilgilerinize sunulacaktır.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Web sitesi kullanım deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası’nden erişebilirsiniz.
Onaylıyorum
  
Onaylamıyorum