Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 01.02.2016 tarihli yazı aynıyla aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup, konuya ilişkin görüş ve önerilerin Ek’li form vasıtasıyla en geç 4 Şubat 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizinegitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İhracat Yönetmeliği’nin 4. maddesinde “Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması? olarak tarif edilen bedelsiz ihracata ilişkin usul ve esaslar halihazırda 12 Temmuz 2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bedelsiz İhracata İlişkin 2008/12 sayılı Tebliğ? ile düzenlenmiş olup, anılan Tebliğ’in 2. maddesinin birinci fıkrasında bedelsiz olarak ihraç edilebilecek eşyalar belirlenmiştir.

Anılan maddenin birinci fıkrasının yukarıda belirtilen (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olanların bedelsiz ihracat izni başvurularının doğrudan ilgili gümrük idaresine, değeri 250.000 ABD Doları ve üzeri olanların izin başvurularının, Tebliğ ekinde yer alan Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılacağı hükme bağlanmış, ayrıca, anılan Tebliğ’in 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususların, Bakanlık görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.? hükmü belirtilmek suretiyle, ikinci maddenin birinci fıkrasında altı bent halinde tadat edilen bedelsiz olarak ihraç edilebileceklerin dışında kalan eşya için de bedelsiz ihracat talepleri Bakanlığa intikal ettirilmektedir.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) uyarınca ihracat ile transit ticaret işlemlerinde kambiyo takibatı kaldırılmış ve bu işlemler sonucunda elde edilen dövizlerin tasarrufu serbest bırakılmıştır. Ayrıca, mer’i Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat: 2008/12 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde zikredilen bedelsiz ihracat hallerinin bedelsiz ithalatını düzenleyen Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğin (Bedelsiz İthalat Seri No: 2), 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No:5) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak mezkur Tebliğin uygulamasında ortaya çıkabilen tereddütler nedeniyle firmaların mağdur olmamaları ve bedelsiz ihracata yönelik işlemlerde bürokratik işlemlerin azaltılması suretiyle ihracatın hızlandırılmasını teminen, Tebliğ’de sayılan haller dışındaki bedelsiz ihracat taleplerinin de Bakanlıkça sonuçlandırılmasına yönelik hükmün ve/veya Tebliğin tamamen yürürlükten kaldırılmasına matuf görüşlerine başvurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasından alınan yazılarda, özellikle kambiyo ve gümrük işlemleri açısından bizatihi bedelsiz ihracatı düzenlemeye yönelik bir mevzuata ihtiyaç duyulmadığının ifade edildiği bildirilerek, bedelsiz ihracata ilişkin halihazırda geçerli düzenleme ve uygulamalar ile bedelsiz ihracatı düzenlemeye yönelik bir mevzuata ihtiyaç olup olmadığına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

 

EK:  BedelsizIhracat formu