CE? İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) eki Ek-2 listeye ilave edilen 8427.20.11.00.00,8427.20.19.00.00,8427.20.90.00.00 GTİP kapsamı içten yanmalı motorla çalışan dizel forklift cinsi ürünler için ;

Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) kapsamında aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir.

* Motor bulunması gereken bilgi ve işaret kontrolü

* AT Tip Onay Belgesi kontrolü  

Söz konusu denetimler; içten yanmalı motora ait Tip Onay Belgesinin (Ekte yer alan Ek-1?deki örneğe uygun) kontrolü ve motor üzerinde mutlaka yer alması gereken aşağıda belirtilen bilgi ve işaretlerin kontrolü şeklinde gerçekleştirilecektir.

 1- Motor imalatçısının ticari markası veya adı, (97/68/AT, Yönetmelik eki EK-I Madde 3.1.1)

2- Motor tipi, (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)

3- Varsa Motor grubu , (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)

4- Tek (eşi olmayan) bir motor tanıtma numarası (seri numarası), (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)

5- AT Tip Onayı numarası (Ek 2’de yer alan örneğe uygun olarak), (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.3 ve EK- VIII)

 Buna göre;

Dizel forkliftte kullanılan içten yanmalı motorun faz sınıfının, denetimin yapıldığı tarihte ülkemizde kullanımına izin verilen bir faz sınıfı olmaması,

Motor işaretleme bilgileri kapsamında; İçten yanmalı motor imalatçısının ticari markası veya adının olmaması,

Motor işaretleme bilgileri kapsamında; motor grubu (uygulanabilirse) tipi, tek (eşi olmayan) bir motor tanıtma numarası (seri numarası gibi) olmaması,

Motor işaretleme bilgileri kapsamında; AT Tip Onayı numarası olmaması,

İçten Yanmalı motora ait AT Tip Onay Belgesi olmaması,  durumlarının tespiti halinde söz konusu denetim , “RED: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Diğer taraftan;

*İçten Yanmalı Motorlar için Faz III-A veya Faz III-B seviyesinden R96 Tip Onay Belgesi sunulması halinde, söz konusu belge 97/68/AT’ye göre eşdeğer olarak kabul edilecektir.

*R96 UNECE Regülasyonuna göre belge sunulması durumunda; sertifika eki raporların içeriğinde yer alan motor emisyon değerleri aşağıdaki tablolara göre kontrol edilecektir. Motor emisyon değerleri tablolarda verilen değerleri aşmamalıdır.

Ek:dizelforkliftTSE2016-4GENELGESİ

EK2  DİZEL FORKLİFTİN MOTORUNA İLİŞKİN İTHALAT DENETİM REHBERİ