03.03.2016 tarihi itibariyle  Toluen ve Ksilen İthalatı Yapan Firmaların İŞGÜM Kontrol Belgesi Başvuru Formunda yer alan Gümrük Beyannamesi tarih ve numarasını başvuru belgesi üzerine mutlaka yazmaları ve Analiz Raporu ve Uygunluk Belgesini de evrakına eklemeleri hk

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ?GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK? kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin 333. Maddesine eklenen fıkra ile, aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin ?Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.? aşağıdaki kriterleri taşıyan firmalar için uygulanmayacağı belirtilmiştir:

a) Devralan firmanın en az iki yıldır faaliyette bulunması.

b) Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak;

1) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2?sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmamış olması,

2) Geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5?ini aşan sayıda gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.

c) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca haklarında ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer?i amme borcu bulunmaması.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.?

Bu bağlamda, Toluen ve Ksilen ithalatı yapacak olan firmaların Enstitü Başkanlığımızdan Uygunluk Belgesi almak için başvuru yapmalarına yönelik tasarruf Yönetmelik hükümleri gereğince bu şartları taşıyan firmalara aittir.

Toluen ve Ksilen müracaatlarında aracı firmadan ilgili ürünleri temin eden firmaların Kontrol Belgesi Başvuru Formunda yer alan Gümrük Beyannamesi tarih ve numarasını başvuru belgesi üzerine mutlaka yazmaları ve bu ürüne ait İthalatçı firma tarafından Enstitü Başkanlığımızdan daha önce alınmış Analiz Raporu ve Uygunluk Belgesini de başvuru evrakına eklemeleri gerekmektedir. Bu uygulama 03.03.2016 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.