Bu genelgenin amacı, ülkemize ithal edilecek tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların sahip olması gereken niteliklerini belirleyerek, kaliteli ve sağlıklı tohumlukların ithalatının gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu genelge ithal edilecek tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlar için verilecek ithalat ön izni ile ilgili usul ve esasları kapsar.  ISTA tarafından test amacıyla aday veya akredite olmuş laboratuvarlara gönderilen test numuneleri bu Genelge kapsamı dışındadır.

 Tohumluk ithal etmeye yetkili kuruluşlar

(1) Bu Genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara tohumluk ithalat ön izni verilir.

a) Tohum üretici belgesine sahip yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları.

b) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları, Üniversiteler ve CIMMYT, ICARDA gibi Uluslararası Kuruluşlar; sadece araştırma geliştirme, test, deneme veya demonstrasyon amaçlı ve gen bankasına materyal temini için tohumluk ithalatı yapabilirler.

c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler.

ç) İhracata yönelik bitkisel ürün elde etmek amacıyla, kendi faaliyet alanı içerisinde tarımsal sanayiye dayalı üretim için sözleşmeli çiftçilerine ithalat yoluyla tohumluk temin eden kuruluşlar.

d) Bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizdeki temsilcileri sadece deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

İthalat ön izni düzenleyecek kuruluşlar

(1) İhracata yönelik ithalat ön izin işlemleri BÜGEM ve tohumluk sertifikasyon müdürlükleri tarafından yürütülür.

(2) Gen bankalarına materyal temini, tütün üretimi amaçlı tütün tohumluğu ithalatı, kamu tarımsal araştırma kuruluşları, üniversiteler ile Uluslararası Buğday ve Mısır Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve Uluslararası Kuru Alanlarda Araştırma Merkezi (ICARDA) gibi uluslararası kuruluşlar ve bu Genelgenin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatlar ile ıslah amaçlı ithalat ve deneme amaçlı ithalat ön izin işlemleri tohumluk sertifikasyon müdürlükleri tarafından yürütülür.

(3) Çoğaltım ve ticari amaçlı ithalat ön izin işlemleri tohumluk sertifikasyon müdürlükleri ile yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından yürütülür.

(4) İthalat amacıyla ihraç edilen tohumlukların ithalat ön izin işlemleri, ihraç edilen tohumluğa ihracat ön izin belgesini düzenleyen tohumluk sertifikasyon müdürlüğü tarafından yürütülür.

(5) Bu genelgede tarif edilmemiş ve ortaya yeni çıkabilecek ithalatlarda, ithalat şartlarının belirlenmesi ve ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür

 

Ek: TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ 2016-1