Bu genelgenin amacı ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ön izni ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  Bu Genelge, ülkemizde üretilen, ithal edilen, ithal edilerek çoğaltımı yapılan, işlenen ve tekrar ihraç edilmek istenen tohumlar, süs bitkileri, çiçek tohumları ile meyve/asma fidanı/fidesi ve üretim materyali ihracatını kapsamaktadır.

Tohumluk ihracat ön izni verecek kuruluşlar

(1) Tohumluk ihraç ön izni vermeye il müdürlükleri ve tohumluk sertifikasyon müdürlükleri yetkilidir.

(2) İhracata yönelik ithal edilen tohumlukların ihraç edilmesine ilişkin işlemler, söz konusu tohumluklara ithalat ön iznini düzenleyen kuruluş tarafından yürütülür.

(3) İthalat amacıyla ihracat ön izin işlemleri, tohumluk sertifikasyon müdürlükleri tarafından yürütülür.

Tohumluk ihraç etmeye yetkili kuruluşlar

Vergi/TC kimlik numarası olan ve bu Genelge kapsamında belirtilen evrakları eksiksiz olarak temin eden kişi ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tohumluk ihracat izni verilir.

Tohumluk ihracatında istenecek belgeler

(1) Tohumluk ihracatında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Başvuru dilekçesi: Ek-1?de örneği bulunan ?Tohumluk İhracatı Başvuru Dilekçesi? ihracat talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından doldurulacaktır. Dilekçede, ihracatın yapılacağı ülke ve kuruluş, ihraç edilecek tohumluğun türü, çeşidi, birim fiyatı ve toplam parasal değeri ve ihraç edilecek gümrük kapısı belirtilir.

b) Tohumluk İhracatı Formu: Ek-2?de örneği mevcut olan ?Tohumluk İhracatı Formu? ihracatçı tarafından 4 (dört) nüsha olarak düzenlenir.

c) İhracat amacıyla ithal edilen tohumlukların ihracatında ithalat ön izin yazısı ve gümrük giriş beyannamesi ibraz edilir.

ç) Tohumluk üretimi amacıyla ithal edilen ebeveyn tohumlukların ihracatında; ithalat ön izni aşamasında ibraz edilen sertifikanın sunulması zorunludur.

d) Zeytin ve incir fidanı ihracatında, fidan/üretim materyali sertifikası/standart fidan belgesi ibraz edilir.

e) Buğday ve arpa tohumluğu ihracatında ihraç edilecek tohumluk partisine ait analiz sonuçlarını gösteren belge istenir.

f) İhracat amacıyla ithal edilen tohumlukların ihracat ön izin başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge.

İhracat ön izin yazısının düzenlenmesi

(1) İhracat ön izin yazısı (Ek-6) 4 (dört) nüsha düzenlenir. İhracat amacıyla ithal edilen tohumların ihracatı ile re-export ihracat ön izinlerinde ?19 Eylül 1996 tarih ve 22762 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 96/31 sayılı İhracat Tebliğine göre ihracatta tanınan herhangi bir teşvikten yararlanmaması şartı? eklenecektir.

(2) İhracat ön izin yazısına birer nüsha Tohumluk İhracat Formu (Ek-2) eklenerek; ihracatçı firmaya, ilgili Gümrük Müdürlüğüne ve ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğünün bulunduğu ildeki il müdürlüğü/zirai karantina müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilir.

(3) Tohumluk ihracat ön izinleri 6 (altı) ay süre ile geçerlidir. Süre bitiminde ihracatın fiilen gerçekleşmemesi halinde, söz konusu durum ihracatçı tarafından ihraç ön izninin alındığı kuruluşa bildirilir.

(4) İhracat ön iznini düzenleyen müdürlükler, ihracat ön izni verilen tohumluklara ait İhracat İstatistik Bilgi Cetvellerini (Ek?3, Ek?4 ve Ek?5) üçer aylık dönemler halinde BÜGEM?e gönderir.

 EK: TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ 2016-4