5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kaçak ve kaçak zannıyla elkonulan eşya ile alıkonulan araçların teslimi ve muhafazasının, anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ?5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği? ile Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca yerine getirildiği, kolluk kuvvetlerince gümrük idarelerine teslim edilmek üzere getirilen eşya ve araçların, eşyanın özelliği nedeniyle veya gümrük idarelerine ait ambar olmadığı ya da mevcut ambarların yetersiz olduğu durumlarda muhafazası için uygun görülen yedieminlere teslim edildiği görülmektedir.

5607 sayılı Kanununun ?Elkonulan eşyanın muhafazası? başlıklı 11 inci maddesi ve ?5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya Ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği?nin ?Eşyanın Teslimi? başlıklı 5 inci maddesiyle, anılan Kanun kapsamında kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile alıkonulan araçların öncelikle gümrük idaresine, muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşyanın, özelliklerine göre doğrudan anılan yönetmelikte belirlenen ilgili idarelere, bu yerlere teslimi mümkün olmayan eşya ve araçlar ile muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşyanın büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile eşyanın özellik, miktar ve öncelik sırasına göre doğrudan ilgili idareye, fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına, bunun mümkün olmaması halinde uygun görülecek yerlere teslim edileceği ancak buralara teslimi mümkün olamayan eşya veya araçların yediemin olarak özel kişi depolarına tesliminin mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğin’in 85 inci ve Tasfiye Yönetmeliğinin 10 uncu maddelerinde. kaçak eşyanın kaçak eşya ambarına yoksa sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yerleri veya gümrük idaresince uygun görülen yerlere konulabileceği hususu düzenlenmiştir.

Söz konusu araçların yeterli depolama imkanı olmasına rağmen yedieminlere teslim edilerek yüksek meblağlara varan muhafaza ücreti ödenmek zorunda kalınması gibi durumlar da dikkate alınarak 5607 sayılı Kanun kapsamındaki eşya ve araçların öncelikle gümrük idaresine ait ambarlara alınması, muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan veya özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere teslimi gereken eşyanın bu idarelere veya kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara teslimi, bunun mümkün olmaması halinde genel antrepo veya geçici depolama yerlerine teslimi, belirtilen yerlerde de depolanması mümkün değilse yediemin deposu olarak özel kişi depolarına konulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması bildirilmiştir.

 

EK:  Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yedieminlik