Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) ile gümrük ambarlarına giriş çıkış kayıtlarının elektronik yapılacağı;

01.01.2016 tarihinden itibaren,

1- Antrepo-Ambar Programı üzerinden ?Kaçak Ambarı (K)?, ?Tasfiye Ambarı (T)?, ?Perakende Ambarı (P)?, ?Mağaza Cep Ambarı (M)?, ?Yolcu Beraberi Eşya Ambarı (Y),? ?Geçici Bırakılan Araç Ambarı (N)? ve ?Taşıt Üstü-TIR Sahası (S)? kodu verilen ambarlar TYS?de açılmış olup söz konusu ambarlara ilişkin dosyalama ve yazışmalarda ekte gönderilen listede yer alan ambar kodlarının kullanılması,

2- Gümrük veya tasfiye işletme müdürlüklerine ait ambarlardaki (geçici depolama yeri ve antrepolar hariç) ambar kayıtlarının ve diğer işlemlerin TYS üzerinden yapılması, gümrük idaresince işletilen geçici depolama yeri ve antrepolarda BİLGE döküm programları kullanılacak olup yetkilendirme işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam edilmesi,

 3- 01.01.2016 tarihinden önce ambarlara alınmış ve halen ambarlarda bulunan eşyaya ilişkin bilgilerin 31.03.2016 tarihine kadar TYS?ne girilmesi, söz konusu işlem tamamlanıncaya kadar bahse konu eşyaya ilişkin işlemlerin varsa kullanılmakta olan program üzerinden yürütülmesi,

 4- Tasfiye işletme müdürlüklerince işletilen ambarlarda tasfiyelik hale gelen eşyaya ilişkin tasfiye listelerinin TYS üzerinden ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilmesi, gümrük müdürlüğünce de Tespit ve Tahakkuk Belgesi (TTB) düzenlenmesi, TTB?lerin veya gerektiğinde tasfiye listelerinin ilgili tasfiye işletme müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerinin TYS üzerinden yapılması, geçici depolama yeri veya antrepo işleticilerinden gelen tasfiye listelerinin ilgili gümrük müdürlüğünce TYS?ye girişinin yapılması,

 5- Tasfiye işletme müdürlüğü ile gümrük müdürlüğü arasında TYS?de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin gerekli yazışmaların EBYS?den yapılmasına devam edilmesi, TYS?nin elektronik imza entegrasyonu sağlanıncaya ve her halukarda ikinci bir bildirime kadar TYS üzerinden gönderilen TTB?lerin ıslak imzalı örneklerinin yazı ekinde gönderilmesine devam edilmesi ancak TYS üzerinden gönderilmeyen TTB?lerin tasfiye işletme müdürlüklerince işleme konulmayarak ilgili gümrüğe iade edilmesi, tasfiye işletme müdürlüklerince düzenlenen tasfiye listelerinin de TYS üzerinden gönderilmemesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce iade edilmesi,

 6- 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen ve tasfiye işletme müdürlüğünde bulunan ancak henüz tasfiyesi yapılmamış TTB?lerin, tasfiye işletme müdürlüklerince, tasfiye işlemleri yapılmadan önce ve her halukarda 30.06.2016 tarihine kadar TYS?ye işlenmesi,

 7- Perakende satış mağazalarında, ambar/reyon/fiyatlama işlemleri TYS?de yapılan eşyanın satış işlemlerinin TYS üzerinden yapılması,

 8- TYS?de karşılaşılan sorunların, kullanıcılar tarafından, programda yer alan ?destek? bölümünden ivedilikle iletilmesi, sistemin geliştirilmesine yönelik görüşlerin/taleplerin ise Bölge Müdürlüğünüzce gönderilmesi,

 9- TYS?de yer alan ?Hizmet Tarifesi İşlemleri?nin ikinci bir bildirime kadar kullanılmaması,

 Diğer taraftan, 05-22/10/2015 tarihleri arasında gümrük/tasfiye işletme müdürlükleri personeline eğiticilerin eğitimi kapsamında eğitim verilmiş olup söz konusu eğitimlere 2016 yılında da devam edilecek olmakla birlikte gerek duyulduğu takdirde söz konusu personeliniz tarafından TYS kullanıcılarına yerel düzeyde eğitim verilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

EK :   Tasfiye Yönetim Sistemi ile gümrük ambarlarına giriş çıkış kayıtlarının elektronik yapılacağı