Bu Genelgenin amacı; süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve bu Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin ve doğrudan satış amacıyla kullanılacak süs bitkilerinin ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bu Genelge; 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete (4.Mükerrer)?de yayımlanan 2016/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-3 listesinde yer alan G.T.İ.P. numaralarından süs bitkileri ithalatı için kullanılan ve Ek-1?de belirtilen G.T.İ.P. numaralarına verilecek ithalat ön izni ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 Süs bitkileri ithal etmeye yetkili kişi ve kuruluşlar

(1) Bu Genelge kapsamında aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlar süs bitkileri ithal edebilir.

a) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları. 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip kuruluşlar. Ek 1?de belirtilen süs bitkilerini, çim bitkisi rizom ve stolonları ile süs bitkisi amacıyla kullanılacak ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler.

b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu Belgesine sahip kuruluşlar. Bu kuruluşlar G.T.İ.P. numarası 1209 30 00 00 00 ve 1209 99 91 00 00 00 olan süs bitkileri tohumlarını, 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonlarını, Ek -1 yer alan 1209 29 80 00 18 GTİP numarası ile belirtilen türlere ait tohumlar ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini süs bitkisi amacıyla pazarlamak üzere ithal edebilirler.

c) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları ve üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar ve başvuru sahiplerinin ülkemizdeki temsilcileri. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme, test, deneme veya demonstrasyon amaçlı ve gen bankasına materyal temini için süs bitkisi ithalatı yapabilir.

İthalat ön izni düzenleyecek kuruluşlar

(1) Bu Genelge kapsamındaki ihracat amaçlı ithalat hariç, ithalat ön izin işlemleri, tohumluk sertifikasyon müdürlükleri ve yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından yürütülür.

(2) İhracat amaçlı ithalat ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(3) Bu genelgede tarif edilmemiş ve ortaya yeni çıkabilecek ithalatlarda; ithalat şartlarının belirlenmesi ve ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür

İthal edilecek süs bitkilerinde aranacak şartlar

(1) Bu Genelge kapsamında ithal edilecek süs bitkileri 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

(2) 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1?inde yer alan süs bitkisi türlerinin ithal edilmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması durumunda söz konusu yönetmelikteki esaslara uyulur.

(3) 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği?nin Ek-3 ünde yer alan listedeki türlerden bu Genelge kapsamında yer alanlara ithalat ön izni düzenlenmez.

(4) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO) tohumlukların/bitkilerin ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

Süs bitkileri ithalinde istenecek belgeler

İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir

a) Müracaat dilekçesi (Ek?2)

b) Kontrol Belgesi (Ek?3): 2015/5 sayılı Tebliğ esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol belgesinde ithal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası 12?li (onikili) olarak belirtilmelidir.

c) Fatura/Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

1) Fatura/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),

2) İthal edilecek materyalin tür ve çeşit ismi,

3) İthal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası,

4) İthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri,

5) İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

6) İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1) İthalatçı kuruluştan Taahhütname II (Ek?5) istenir.

2) İhracatçı kuruluş ise, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir.

3) İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO?dan arî olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge.

e) Taahhütname III (Ek- 6) (İhracata yönelik ithalatta alınacaktır)

(2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

(3) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek deneme amaçlı süs bitkisi ithalatında karşı taraftan fatura/proforma faturanın temin edilememesi halinde faturada bulunması gereken hususları içermesi şartıyla düzenlenecek belge kabul edilir.

İthalat ön izin yazısının düzenlenmesi

(1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için düzenlenecek ithalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, tür adı, miktarı, parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilir.

(2) Uygun görülen ithalatlara ait kontrol belgeleri yetkili kurum yöneticisi tarafından imzalanır.

(3) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. İkinci surete kontrol belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti eklenerek, giriş gümrük kapısından sorumlu olan zirai karantina müdürlüğüne veya zirai karantina müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise, il müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü sureti ise, kontrol belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti eklenerek ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.

Yükümlülükler:  İthalat ön izni düzenleyen kuruluşlar, Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetvelini (Ek ? 7) her ayın ilk haftasında düzenleyerek BÜGEM? e gönderir.

 EK: SÜS BİTKİLERİ İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ 2016 -3