İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 19.01.2016 tarih ve 6432 saydı yazı eki anılan Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine ve Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarına muhatap 12.01.2016 tarih ve 151565 sayılı yazıları ile;

Resen kapatılan dahilde işleme izin belgelerine ilişkin olarak Bölge Müdürlüklerince/Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca gerçekleştirilen her bir taahhüt kapatma işlemini gümrük müdürlüklerine yazılı olarak bildirilmesi,

– Diğer taraftan, resen kapatılan belgelere ilişkin olarak Dahilde işleme Rejimi Otomasyon Uygulamasında, herhangi bir gerçekleşme görülmemesine rağmen, bu belgeler kapsamında tescil edilmişse de henüz elektronik ortama yansımamış beyanname bilgilerinin var olabileceği ihtimali gözönünde bulundurularak, bu kabil belgelerin taahhüt hesaplarının resen kapatılması durumunda, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce/Ürün Denetmenleri Başkanlıklarınca konunun Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi gerektiği yönünde talimat verilmiştir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince/Ürün Denetmenleri Başkanlıklarınca gümrük müdürlüklerine gönderilen resen kapatma yazılarına istinaden ivedilikle gerekli takibatlara başlanılmasının sağlanılması,

Ayrıca, resen kapatılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında tescil edilmiş olmakla birlikte, DIR Otomasyon sisteminde gözükmeyen beyannameler olması ihtimaline ilişkin olarak da Genel Müdürlüğümüzce Bölge Müdürlüklerine gönderilecek resen kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük müdürlüklerince gerekli araştırmaların yapılarak tescil edilmiş beyanname tespit edilmesi durumunda ivedilikle gerekli takibatlara başlanılması, gerekmektedir.

EK:  Resen kapatmaların bildirilmesi