12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetim Tebliği (2016/6) çerçevesinde, Bakanlığımızca Ozon Tabakasını incelten Madde (OTİM) ithalatçılarına kontrol belgesi düzenlenmektedir. OTİM’lerin ithalatı ve nihai tüketimi safhalarında, servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmalar aşağıdaki hususlara uymak zorundadır.

Servis veya üretim amaçlı ithalat, ihracat, satış, kullanım ve gazların ülke içindeki dolaşımına ait tüm gereklilikler bu genelge ile belirlenmiştir.

İlgili Yönetmelik ve Tebliğ çerçevesinde, kontrol altına alıınan maddelerin ithalatı yasaklanmıştır. Ancak, söz konusu kontrol altına alınan maddeler arasından klorodiflorometanın (HCFC-22) servis amaçlı ithaline ve üretim amaçlı (iç piyasaya sürülmeden Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihraç edilecek evsel havalandırma sistemleri içinde kullanımı) ithaline Bakanlıkça değerlendirilerek izin verilir.

Ülke içerisinde veya serbest bölgelerde faaliyet gösteren servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmaların önce http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Söz konusu firmaların, Çevre Bilgi Sistemine kayıt olabilmeleri için bu adresten giriş yaparak gerekli bilgileri sisteme işleyip otomatik olarak sistemden çıkan dilekçe ile birlikte vergi dairelerinin bağlı bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgili İl Müdürlüğünden onay alındıktan sonra kendilerine e-posta yoluyla bildirilen kullanıcı adı ve şifre ile aynı adresten OTİM Takip Programına kayıt olmaları gerekmekte olup, kayıt işlemleri ile ilgili açıklamalar http://online.cevre.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

1/1/2015 tarihinden itibaren servis ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgeleri verilmeye başlandığı için ithalatçı ve ithalatçı/sanayici kayıt belgeleri geçersiz olmuştur. Bu nedenle servis veya üretim amaçlı ithalat yapmak isteyen firmaların OTİM Takip Programı üzerinden Bakanlığa tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Servis amaçlı ithalat gerçekleştirmek isteyen ithalatçılar, kayıt belgelerini aldıktan sonra Ekonomi Bakanlığına İthal Lisans Belgesi almak için başvurabilirler. Üretim amaçlı ithalat yapmak isteyen firmalardan İthal Lisans Belgesi talep edilmeyecektir.

Aynı vergi numarasında şubesi olan firmalar Çevre Bilgi Sistemine firma olarak kayıt olup, firma isminin yanına şube ismi yazarak şubelerini ise tesis olarak kaydetmek zorundadır.

Servis amaçlı ithalatçı, üretim amaçlı ithalatçı, sanayici, dağıtıcı ve servis amaçlı son kullanıcı firmaların denetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya ihtiyaç olması durumunda Bakanlıkça yetkilendirilecek kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

A- İTHALATÇI FİRMALAR

1- İthalat Aşaması

a- Servis Amaçlı Kullanım İçin İthalat

Ülke içerisinde mevcut bulunan, 2015 yılına kadar üretilen ve piyasaya sürülen cihazların servis ve bakım işlemlerinde kullanılmak üzere belirli bir miktar maddenin ithalatına belirlenen kota kapsamında 2025 yılına kadar izin verilecektir. Ancak Bakanlık uygun gördüğü takdirde piyasa şartları gözetilerek 2025 yılından önce servis amaçlı ithalatı sonlandırabilir.

Bakanlığımızca belirlenen servis amaçlı ithalat kotasının tahsisi Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirilecektir.

Kontrol altına alınan maddeleri servis amaçlı ithal etmek isteyen firmalar Bakanlıktan servis amaçlı ithalatçı kayıt belgesi almak zorundadır. Servis amaçlı ithalat aşamasında yapılacak kontrol belgesi başvurularında maddenin kullanım amacı ?Servis Amaçlı? olarak belirtilecektir. Ülkeye girişinin ardından OTİM Takip Programı üzerinden satışı ve son kullanımına kadar tüm aşamaları kayıt altına alınacaktır.

b- Üretim Amaçlı Kullanım için İthalat

2015 itibariyle kontrol altına alınan maddeleri kullanarak iç piyasaya sürmek amacıyla cihaz ve ürün üretimi yapılması yasaktır. Ancak Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere üıraç edilecek evsel havalandırma sistemleri üretiminde kullanmak için kontrol altına alınan madde ithalatı Bakanlıkça belirlenecek bir tarihe kadar gerçekleştirilebilecektir.

Kontrol altına alıınan maddeleri üretim amaçlı ithal etmek isteyen firmalar Bakanlıktan üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi almak zorundadır. İthalat aşamasında yapılacak Kontrol Belgesi başvurularında maddenin kullanım amacı ?Üretim Amaçlı? olarak belirtilecektir. Ülkeye girişinin ardından OTİM Takip Programı üzerinden Bakanlığa kayıtlı sanayici firmalara satışı ve son kullanımına kadar tüm aşamaları kayıt altına alınacaktır.

Sanayici firmalar üretimde kullanılan ve ülkeden ekipman içerisinde ihracı yapılan madde miktarına ilişkin bilgileri içeren ek-6?daki formu yıl sonunda ekinde mali müşavir onaylı ilgili gümrük beyannameleri ile birlikte Bakanlığa göndermek zorundadır.

c- Laboratuvar Amaçlı Kullanım Alanları veya Zorunlu Kullanım için İthalat

2016/6 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan maddelerin laboratuvar amaçlı kullanım alanları veya zorunlu kullanım için ithalatına Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmelerin ardından izin verilir.

GTİP MADDE İSMİ
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri
2903.79.30.00.59 Diğerleri

Bu maddeleri ilgili tebliğde belirtilen amaçlar doğrultusundan ithal etmek isteyen firmaların Bakanlığımızdan Kontrol Belgesi alması gerekmektedir.

Eki Tıklayınız: ekozon