T.C

                                                                      GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                                                           Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-131.04

Konu : ELLEÇLEME HK

16.02.2016  / 13908478

Müdürlüğümüz denetimi altında faaliyet gösteren tüm antrepolarda yapılacak olan elleçlemelere ilişkin olarak uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Antrepo memuru tarafından elleçlemenin gözetimi altında yapılabileceğine dair şerh düşülmesi,

2- Günlük elleçlenebilecek miktar kadar antrepodan eşya çıkışına izin verilmesi,

3- Eşyanın antrepodan çıkış ve girişi sürecinde ayrıca numune alınarak eşyaların karşılaştırılarak olumsuz olması halinde İdareye intikal ettirilmelidir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 102/1. maddesi ile Gümrük Yönetekliğinin 335/3. maddesi ve Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/33 sayılı Genelgeleri gereğince; Gümrük Yönetmeliği EK:63 Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste muhteviyatı eşyalar için antrepo içerisinde veya dışarısında yapılack elleçleme işlemleri için Açma ve İşletme İzin Belgesi ruhsatına şerh verilen antrepoların havale alınmaksızın elleçleme işlemi için bildirimler yapılmakta idi. Ancak, Müdürlüğümüzce görülen lüzum üzere antrepo dışında yapılacak olan elleçleme işlemleri için de Müdürlüğümüzden havale alarak bildirimlerin kayda alınması şartı ile işlemlerin yapılmasına izin verilecektir.

Yukarda belirtilen hususlara tüm antrepo işleticileri.YGM ‘1er ile görevli antrepo memurların uyulmasını tebliğen rica ederim.

Yılmaz DOKUMACI

Gümrük Müdürü

DAĞITIM: Tüm Antrepo Memurlarına Tüm Antrepo İşleticisine Tüm YGM’ler