Kızıllkaya Enformasyon

7143 Sayılı Kanun ile Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasının Gümrüğü İlgilendiren Yönleri İlişkin Mütalaa (2018KK-Enf. 201805-140)

Kanun’un hükümleri; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil...
Kızıllkaya Enformasyon

Vadeli İthalatın Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KKDF Kesintisinden Müstesna Tutulup Tutulmayacağı (2018KK-Enf. 201805-139)

Şirketiniz ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 6/4/2018 tarihinde imzalanan Mayın EYP Dedektörü Tedariki Sözleşmesi çerçevesinde sözleşmeye konu malın vadeli ithal edileceği, anılan ithalatın 3383 sayılı...
Kızıllkaya Enformasyon

Bedeli Bankaca Oluşturulan Ödeme Sistemi Aracılığı ile Ödenen İthalatta KKDF Uygulaması (2018KK-Enf. 201805-138)

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri fon kesintisi yapılacak işlemler arasında yer almakta olup, peşin yapılan ithalatlarda ise KKDF kesintisi yapılmamaktadır...
Kızıllkaya Enformasyon

Gümrük Vergisinden İstisna ve Vadeli Olarak Yapılan İthalatlarda KKDF Uygulaması (2018KK-Enf. 201805-137)

Gümrük vergilerinden istisna olarak ithal edilen cihaz ve sistemler için ithalat bedelinin vadeli olarak ödenmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi...
Kızıllkaya Enformasyon

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (2018KK-Enf. 201805-136)

18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; a) (II/Ç/4) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde...
Kızıllkaya Enformasyon

Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Tarife Kontenjanlarının Düzenlenmesi (2018KK-Enf. 201805-135)

Bu Tebliğin amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması...
Kızıllkaya Enformasyon

9105.29 Tarife Alt Pozisyonlu Duvar Saatleri İsimli Eşyada İGV Uygulamasında Tanım Değil, GTİP Bazında Değerlendirme Yapılması (2018KK-Enf. 201805-134)

Bakanlığımıza intikal eden olaylarda, ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin 2016/9391 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar'ın ekli tablosunda yer alan 9105.29 tarife alt pozisyonunda bulunan eşyanın madde ismi olarak “duvar saatleri...
Kızıllkaya Enformasyon

Sakatatların Sınıflandırılması (2018KK-Enf. 201805-133)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, kedi-köpek maması üretiminde kullanılmak üzere ithal edildiği bildirilen sakatatların sınıflandırılması konusunda gümrük idarelerinde bazı tereddütler...
Kızıllkaya Enformasyon

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (2018KK-Enf. 201805-131)

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 108 inci maddesi uyarınca, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulması dahilde işleme...