Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P. Ürün Menşe veya İhracatçı Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
7408.11 Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm?yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar Rusya Federasyonu

 

Ukrayna

28/7/2011/28008 2011/14 28/7/2016
8311.20.00.00.00 Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) Çin Halk Cumhuriyeti 28/7/2011/28008 2011/16 28/7/2016
2917.32.00.00.00 Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) Romanya 29/11/2011/28127 2011/21 29/11/2016
           

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce; T.C. Ekonomi Bakanlığıİthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA adresine ulaştırılması gerekmektedir.

EK: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2016-5