İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)?de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

21 Kasım 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30247

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA
GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/13)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 ? 1/3/2007 tarihli ve 26449
sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)?in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

?MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğ; aşağıda
gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve
tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin
altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik
olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına
ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)

1207.40.90.00.11

Ham

1.200

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

1.600

*Ton: Brüt ağırlık?

MADDE 2 ? Aynı Tebliğin 2 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?CIF kıymetine? ibaresi ?birim gümrük
kıymetine? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 ?
Bu Tebliğ yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4 ?
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi
Bakanı yürütür.