Ekonomi Bakanlığından:

İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2016/1)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 ? 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)?ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin ikinci kısmı çerçevesinde, 1/1/2016 tarihinden önce Türkiye?ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Ek-1 kapsamındaki kullanılmış  veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 1/3/2016 tarihine kadar (1/3/2016 dâhil) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde duyurulan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurulması halinde başvurular Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Bu madde çerçevesinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılacak başvurular için 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.?

MADDE 2 ? Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.