Gümrükler Genel Müdürlüğü-Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi’den

Bilindiği üzere, A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1/ EUR.MED Dolaşım Belgesi ve Form A Menşe Belgesi gibi tercihli menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatında söz konusu belgelerin eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle düzenlenmemesi veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da düzenlenebileceği belirtilerek sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olarak düzenlenen söz konusu belgeler için herhangi bu usulsüzlük cezası öngörülmemiştir.

Gümrük Kanunun 241/1 inci maddesi “Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış TL usulsüzlük cezası uygulanır.” hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin “Usulsüzlük Cezası” nı düzenleyen 584 üncü maddesinde Yönetmeliğin Ek-82’sinde yer alanlarla Bakanlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde açıkça belirlenen filleri işleyenlere, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

Dolayısıyla, Bakanlıkça yayımlanan diğer Yönetmelik ve Tebliğlerde açıkça belirlenmeyen ve Gümrük Yönetmeliğinin Ek-82’sinde yer almayan durumlarda usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerekmektedir