Gümrükler Genel Müdürlüğü?den

     Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP ?ler ile ÖTV Kanununa ekli I sayılı listede yer alan GTİP ?lerin geçişlerine ilişkin oluşturulan korelasyon sonucunda, Gümrük Tarife cetvelinde yer alan bir GTİP’ te ÖTV’ye tabi olan ve ÖTV’ye tabi olmayan eşyaların bir arada yer alabildiği anlaşılmıştır. Söz konusu hem ÖTV’ye tabi olan hem de ÖTV’ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP ‘te ÖTV’ye tabi olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini teminen ?OTVSIZ-?OTV ?ye Tabi Olmayan Eşya? muafiyet kodu oluşturulmuştur.

      Yükümlüsünce beyannamenin tescili aşamasında, hem ÖTV’ye tabi olan hem de ÖTV’ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer aldığı GTİP beyan edilmesi ve ithali gerçekleştirilecek eşyanın ÖTV’ye tabi olmayan eşya olması halinde ?OTVSIZ-?OTV?ye Tabi Olmayan Eşya? muafiyet kodu seçilecek söz konusu eşyanın ÖTV?ye tabi olmama gerekçesi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu hanesine yazılacak ve yükümlü tarafından yapılan bu beyanların doğruluğu muayene memurunca kontrol edilecektir.

       ÖTV Kanununun I Sayılı Listesinin B Cetvelinde 3824.90.40.00.00 GTİP ?te yer aldığı belirtilen ?vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler? türü eşyanın Gümrük Tarife cetvelinde GTİP ?inin 3824.90.96.90.68 olarak değiştiği anlaşılmıştır. Söz konusu 3824.90.96.90.68 GTİP ‘inde ise hem ÖTV’ye tabi hem de ÖTV’ye tabi olmayan eşyanın bir arada yer alması nedeniyle, ilgili GTİP ‘te yer alan ve ÖTV’ye tabi olmayan eşya için yukarıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 EK: Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ÖTV ye Tabi Olmayan Eşya