Aktarma beyanı Declaration for transshipment
Aktarmak To transship
Ambalaj listesi Packing list
Ambar Warehouse
Antrepo Bonded warehouse
Antrepo makbuzu Warehouse receipt
Asıl manifesto Original ship’s commercial, original manifest
ATA karnesi ATA carnet
ATR dolaşım belgesi ATR movement certificate
Avarya Average
Aynı eşya Identical goods
Ayrıcalıklı tarife işlemleri  Favourable tariff treatment
Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi Non-discriminatory customs tariff
Bagaj kontrolü Inspection of luggage
Bağlayıcı tarife bilgisi Binding tariff information
Basitleştirilmiş beyan usulü Simplified procedure
Başvuru sahibi Applicant
Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması Verifying the existence and authenticity of documents
Beyan edilen kıymet Declared value
Beyan sahibi Declarant
Bilgisayar sistemi Computer system
Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Computerized Customs Activities
Bitki sağlık sertifikası Phytosanitary certificate
Boşaltma (tahliye ) Unloading
Boşaltma limanı Port of unloading
Çeki listesi Packing list/certificate of weight
Çıkış gümrüğü Exit customs
Çok yanlı antlaşma, çok taraflı antlaşma Multilateral agreement
Dahilde işleme rejimi Inward processing
Dahili taşıma şekli Mode of transport inland
Damga vergisi Stamp duty
Değişim Exchange
Değişmemiş eşya Goods in the unaltered state
Deniz gümrük bölgesi Customs maritime zone
Deniz taşıtların kontrolü Boarding and search of ships
Denizaşırı ülkeler Overseas countries
Detaylı beyan Detailed declaration
Devredilebilir akreditif Transferable letter of credit
Dış ticaret politikası Foreign trade policy
Doğrudan temsil Direct representation
Dökme mal (ambalajsız mal) Bulk cargo
Dolaylı temsil  Indirect representation
Dolaylı vergi Indirect tax
Dolaysız vergi Direct tax
Döviz kuru oranı Exchange rate
Dünya Gümrük Örgütü World Customs Organisation
Dünya Ticaret Örgütü World Trade Organisation
Ekli belge Accompanying document/attached document
Ekonomik etkili gümrük rejimi Customs regime with economic impact
Elektronik veri değişimi Electronic Data Interchange (EDI)
Elleçleme (yükleme-boşaltma) Handling
Emre yazılı konşimento Order bill of lading
En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en cok kayrılan ülke tarifesi ) Most-favoured -nation -tariff
Ertelenmiş kontrol Deferred control
Eş etkili vergiler Charges having an effect equivalent to customs duties
Eşdeğer eşya Equivalent goods
Eşya Goods
Eşya tanımı Description of goods
Eşyanın gümrüğe sunulması Presentation of goods to customs
Eşyanın gümrüğe terk edilmesi Abandonment of goods to customs
Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması Placing of goods under a customs procedure
Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması Placing of goods under customs approved treatment or use
Eşyanın ihracatı Exportation  of goods
Eşyanın imhası Destruction of goods
Eşyanın ithalatı Importation of goods
Eşyanın muayenesi Examination of goods
Eşyanın teslimi Release of goods
Eşyanın ticari tanımı Commercial description of goods
Eşyanın yeniden ihracı Re-exportation of goods
EUR1 dolaşım belgesi  EUR1 movement certificate
Fark giderici vergi Countervailing duty
Fatura Invoice
Fatura bedeli Invoice amount
Fatura düzenlemek To draw up an invoice
Fatura fiyatı Invoice price
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması Protection of intellectual and industrial property rights
Fiziki muayene Physical inspection
Gayri kabili rücu akreditif Irrevocable letter of credit
Geçici ihracat eşyası Temporary export goods
Geçici ithalat rejimi Temporary admission
Geçici muafiyet Temporary relief
Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke ) Traditional supplier
Genel antrepo General  warehouse
Genel kota Global quota
Genişletilmiş gümrük bölgesi Enlarged customs territory
Gerçek kişi Natural person
Geri gelen eşya Returned goods
Geri ödeme sistemi Drawback system
Gideceği ilk sevk ülkesi Country of first destination
Götürü usülle vergilendirme Flat-rate charges
Gümrük antrepo rejimi Customs warehousing
Gümrük beyan formu Customs declaration form
Gümrük beyanı Customs declaration
Gümrük beyanın kapatılması Discharging  declaration
Gümrük denetimi Control by the customs authorities
Gümrük dış tarifesi External tariff
Gümrük eşyası Customs goods
Gümrük Etik Günü Customs Ethics Day
Gümrük gözetimi Supervision by the customs authorities
Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) Customs Modernization Project
Gümrük idaresi Customs office
Gümrük işlemleri Customs procedures/transactions
Gümrük kanunu Customs Code
Gümrük Kıymet Komitesi Customs Valuation Committee
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi Processing under customs control
Gümrük memuru Customs official
Gümrük mevzuatı Customs rules/legislation
Gümrük müfettişi Customs investigator
Gümrük muhafaza Customs enforcement
Gümrük mührü altında taşıma Transportation under customs seal
Gümrük müşaviri Customs brokers
Gümrük rejimi Customs procedure
Gümrük Sorunları Danışma Komitesi Advisory Committees on Customs Matters
Gümrük statüsü Customs status
Gümrük vergileri Customs debt, customs duties
Gümrük vergileri cetveli Shedule of customs duties
Gümrük vergilerin askıya alınması To suspend customs duties
Gümrük vergisinden muaf Exempted from customs duty
Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) Customs Data Warehouse System
Gümrük yetkilisi Customs authorities
Hariçte işleme rejimi Outward processing
Hesap uzmanı Financial analyst
Iade nüshası Copy for return/Return copy
Iç bölge Territorial enclave
İç sınır Internal frontier
İç sularda ulaşım  Inland waterway transport
İdari düzenleme Administrative arrangement
İdari soruşturmanın yapılması Carrying out official inquiries
İhraç eşyası Export goods
İhracat beyanı Declaration of exportation
İhracat iadesi Export refund
İhracat izin belgesi Export certificate
İhracat rejimi Exportation
İhracat vergileri Export duties
İkame ürün Replacement product
Iki taraflı antlaşma Bilateral agreement
İmalat hatası Manufacturing defect
İmalatçının analiz belgesi Manufacturer’s analysis certifacate
İnceleme gezisi Study trip, study tour
İndirimli ithalat vergisi Reduced rate of import duty
İrsaliye Delivery ship, letter of carriage
İş yükü Workload
İşlem görmüş ürün Compensating product
İşleme faaliyetleri Processing operations, processing activities
İşlenmiş tarım ürünleri Processed agricultural products
İthalat izin belgesi Import certificate
İthalat miktar kısıtlamaları Quantitative import restrictions
İthalat vergileri Import duties
İzin hak sahibi Holder of the authorization
Kaçakçılık Smuggling
Kambiyo kontrol düzenlemeleri Exchange control regulations
Kanuni ikametgâh Normally resident
Kapatılmış belge Discharged document
Kasa senedi Cash voucher
Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü Inspecting goods carried by or on persons
Kıymet beyanı Declaration of value
Kıymet esaslı tarife (ad valorem) Ad valorem tariff
Konşimento Bill of lading
Konsinye satış Sale of consignment
Koruyucu önlemler Protective measures
Mahreç Country of origin
Mal mukabili ödeme Cash against goods, Cash on delivery
Menşe kuralları Origin rules
Menşe şahadetnamesi Certificate of origin
Menşe ülke Country of origin
Mutat elleçleme Usual handling
Nakil aracı Means of transport
Nakil araçlarının kontrolü Inspecting means of transport
Nihai kullanım End-use
Normal usul Normal procedure
Ön izin belgesi Advance-fixing certificate
Ortak tarım politikası Common agricultural policy
Özet beyan Summary declaration
Posta işlemleri Postal customs formalities
Proforma fatura (ön fatura) Proforma invoice
Rejim hak sahibi Holder of the procedures
Rekabetin bozulması Distortion of competition
Sağlık karnesi Health record
Şartlı muafiyet sistemi Suspension system
Satıcı Supplier
Satış bedeli yöntemi Transaction value method
Serbest antrepo Free warehouse
Serbest bölge Free zone
Serbest dolaşıma giriş beyannamesi Declaration of release for free circulation
Serbest dolaşıma giriş rejimi Release for free circulation
Serbest dolaşımda bulunan eşya Goods released for free circulation
Serbest liman Free port
Serbest ticaret bölgesi Free trade zone
Sevkiyat Consignment
Sıfır oranlı ithalat vergisi Zero rate of import duty
Sıfır vergi oranı Zero rate of duty
Sınır gümrük idaresi Customs border post
Sonradan kontrol Post-clearance examination /post-release control
Spesifikasyon belgesi Certificate of specification
Standart değişim sistemi Standard exchange system
Stok kayıtları Stock record, stores accounts
Taahhütname Commitment letter
Tahakkuk eden vergi Duty due
Taklidi mal Counterfeit goods
Taksitlendirilmiş (ertelenmiş) ödeme Deferred payment
Tam muafiyet Total relief
Tanzim oranı Rate of adjustment
Tarife benzeri engeller Para-tariff barriers
Tarife dışı engeller Non-tariff barriers
Tarife dışı ticaret politikası önlemleri Non-tariff common commercial policy measures
Tarife izahnamesi Explanatory notes of tariff
Tarife kotaları Tariff quotas
Tarife pozisyonu Tariff classification
Tarife tavanları Tariff ceilings
Tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar General rules for the interpretation of the tariff
Tasdikli fatura Certified invoice
Tasfiye edilecek eşya Goods to be disposed
Taşıma senedi Bill of lading
Tebliğ tarihi Date of notification
Tek İdari Belge Single Administrative Document (SAD)
Telif hakkı Copyright
Teminat sertifikası Security certificate
Temsil hakkı Right of representation
Tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri Preferential tariff treatment, Preferential tariff measure
Teşebbüs Enterprise/undertaking
Teslim emri Delivery order
Ticaret politikası önlemleri Commercial policy measures
Ticari mahiyete olmayan eşya Non-commercial goods
Ticari mahiyetteki eşya Commercial goods
Toplam kalite yönetimi Total quality management
Topluluk eşyası Community goods
Transit rejimi Transit procedure
Transit teminatı Transit security
Tüketim malı Consumption product
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi Person established in the customs territory of the Turkey
Türkiye Gümrük Bölgesi Custons territory of the Turkey
Tüzel kişi Legal person
Üçüncü ülke Third country
Ürün Product
Usulsüzlük Irregularity
Vergi iadesi Repayment of duties
Veri işleme tekniği Data processing technique
Verimlilik oranı Rate of yield
Yetkili alıcı Authorized consignee
Yetkili sevkiyatçı Authorized consignor
Yolsuzluk Corruption
Yükümlü Declarant