13 Şubat 2016 Tarihli ve 29623 Sayılı Resmî Gazete “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

                                                       

MADDE 1 ? 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(4) Akaryakıt antreposu olarak işletilmek istenen tanklarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından depolama lisansı düzenlenen akaryakıt ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit akaryakıtın aynı izin kapsamında depolanmasına yönelik yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İkinci fıkrada belirtilen dilekçede, yatırım talebinin, depolama lisansı veya transit akaryakıt depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin başında yer alan ?ilgili? ibaresi ?Bakanlıkça belirlenecek hallerde veya ilgili? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde yer alan ?petrol ve? ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) antrepo ile antrepoya alınan eşyanın özellikleri dikkate alınarak sadece antrepo sahası giriş ve çıkışına kamera sistemi kurulması istenebilir.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 541 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 542 nci maddesinin birinci fıkrası, altıncı fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(1) Dökme gelen sıvılar tanklara konulur. Tanklara konulan sıvıların ölçümlerinin uygun yöntem ve cihazlarla yapılması esastır. Ancak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu tanklarına alınmasından önce ve yurtdışına transit edilecek bu eşyanın tanklardan çıkışında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaçlar ile ölçüm yapılır. Yurtdışına transit edilecek olması durumu hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek hallerde bu eşya, sayaç sistemi ile ölçümünün yapılması koşuluyla antrepoya alınmaksızın doğrudan başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilir.??Tankta bulunan serbest dolaşıma girmiş eşyanın, gümrük işlemlerinin bitirilmesini müteakip derhal antrepodan çıkarma işlemine başlanır ve çıkarılacak miktara bağlı olarak bu işlem akaryakıt antreposu tanklarına konulan eşya için on beş gün, diğer eşya için ise altmış gün içinde tamamlanır.?

?(8) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespitinde, sayaç ile yapılan ölçümler dikkate alınır.?

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

?(1) 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendinde belirtilen sayaç sistemlerinin kurulumu 15/2/2017 tarihine kadar tamamlanır. Sayaç sistemleri kurulana kadar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) miktarının tespiti uygun yöntem ve cihazlarla yapılır.?

 MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Gümrük Müşavirliği yapacak olan tüzel kişiliklere ilişkin uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 8 ? (1) Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.?

 

EK:  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik