Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 14) (10.03.2016 t. 29649 s. R.G.)

13 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) inde Serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek eşya listesinden ve Ek I de yer alan 1072 sayılı Kanunda ismen geçen ve serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek oyun alet ve makinalarından langırtlar çıkarılmıştır.

 

 

10 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29649
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)

(SERİ NO: 13)?NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 14)

MADDE 1 ? 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)?nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Kanunda açıkça isimleri belirtilerek yasaklanan rulet ve tilt isimli eşyalardan olması,?

MADDE 2 ? Aynı Tebliğin EK-1 sayılı listesinin ?1? 1072 SAYILI KANUNDA İSMEN GEÇEN VE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK OYUN ALET VE MAKİNALARI:? başlığı altında yer alan ?LANGIRT?  alt başlığı ve aynı alt başlığın altında yer alan ?1072 sayılı Kanun kapsamında yer almaktadır.? cümlesi ile bu cümlenin yanındaki görsel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ? Bu Tebliğ 13/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ? Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/2/2013 28564