31/12/2015 tarihli ve 29579 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete?de aslına uygun olarak yayımlanan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)?ne Ek-9?dan sonra gelmek üzere, aşağıdaki ?Ek-10 (Uygunsuzluk Yazısı) ve Ek-11 (Bilgi Formu)? Ekonomi Bakanlığının 14/01/2016 tarihli ve 94997749-010.05-4872 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.

Ek-10

  • UYGUNSUZLUK YAZISI
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarih
Sayı :
Konu :
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA
 
İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (9):

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(10) Belge Tarihi ve No’su(11) Ürün Adı  GTİP  
         
         
Ürün Miktarı Fatura Tarihi(12) Fatura No(12) Şarj No(13) Son Kullanım Tarihi(13) Veteriner Giriş Belgesi No’su(14)
           
           

9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir. 10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır. 11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır. 12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir. 13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir. 14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

 

Ek-11

BİLGİ FORMU(15)
 
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
İhracatçının
       Unvanı  
       Adresi  
       Tel, faks, e-posta ve internet adresi  
Üreticinin
       Unvanı  
       Adresi  
       Tel, faks, e-posta ve internet adresi  
İthal malın menşe ülkesi  
İthalatçının  
       Unvanı  
       Adresi  
       Tel, faks, e-posta ve internet adresi  
       Vergi nosu  
İthalatın yapılacağı ülke  
İthalatçı temsilcisinin (varsa)  
       Unvanı  
       Adresi  
       Tel, faks, e-posta ve internet adresi  
       Vergi no’su  
İthal edilen ürünün
       GTİP’i  
       Cinsi  
       Hammadde/Ürün adı  
       Miktarı ve birimi  
       Toplam ABD doları tutarı  
Malın kullanılacağı ürün (hammaddenin veteriner tıbbi ürün izin sahibince ithal edilmesi durumunda)  
Malın muafiyet kapsamında ithalatı halinde kullanım amacı, depolama/muhafaza yeri (maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olmayanlar tarafından ithal edilmesi durumunda)  

15 Yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi örneği eklenecektir.