Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/2) (19.03.2016 t. 29658 s. R.G.)

Bu Tebliğ çerçevesinde, Ek-1?de yer alan tablodaki ülkelerin yanında belirtilen sektörlerin 14/12/2015 tarihli ve 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?İthalat Rejimi Kararına Ek Karar? eki Ek-3 sayılı listesinde yer alan hariç sektörlere ilave edilmek suretiyle söz konusu tercihli düzenleme kapsamı dışına alınıp alınmaması hususunda çalışmalar yapılacaktır.

(4) İlgili gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşları, üçüncü fıkra kapsamındaki görüş ve taleplerini iletebilmek için 3 üncü maddede belirtildiği şekilde başvuruda bulunurlar.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli II sayılı (93 üncü fasıl ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünleri hariç) ve III sayılı listelerde yer alan eşyayı kapsar.

Başvurular

MADDE 3 ? (1) Başvuru yapmak isteyen ilgililerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Ek-2?de yer alan ?Başvuru Formu?nu tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) nezdindeki gts@ekonomi.gov.tr uzantılı elektronik posta adresine iletmeleri gerekir. Otuz gün içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

Ek-1

Ülke Adı Sektör Kodu*
Endonezya S-11a, S-12b, S-15b, S-16a, S-20
Filipinler S-16a, S-16b, S-18
Hindistan S-8b, S-13, S-16a, S-16b, S-18, S-20
Pakistan S-8b, S-12a
Ukrayna S-11a, S-18
Vietnam S-8b, S-12a, S-12b, S-13, S-16a, S-16b, S-20
Bangladeş S-8b, S-11b, S-12a, S-12b

Yukanda belirtilen sektör kodları altında yer alan eşya, Bangladeş için İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Ek-5?inde yer alan listedeki eşyayı; diğer Ülkeler için İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Ek-4?ünde yer alan listedeki eşyayı tanımlamaktadır.

Ek-2

BAŞVURU FORMU 1-BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı Ve Soyadı/Unvan  
T.C. Kimlik No  
Vergi No/Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Adres  
Telefon ve Faks Numarası  
E-Posta Adresi  
İnternet Sitesi (varsa)  
2014 Yılı İçin Beyan Olunan Vergi Matrahı  
2014 Yılı İçin Tahakkuk Eden Vergi  
FAALİYETİ (Sivil toptum kuruluşu, üretici, tacir, ithalatçı, ihracatçı vb.) (Birden fazla tanım belirtilebilir.)  
Üretim Konusu  
Üretim Miktarı (birim belirtiniz)  
Kapasite  
İstihdam (Kişi sayısı)  
Ciro  

2-TALEP KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

Değişiklik önerilen Ülke ve sektör kodu  
Değişiklik Önerilen sektör kodu altında yer alan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife pozisyonu (Varsa)  

3-TALEBE İLİŞKİN AYRINTILI VE TEKNİK GEREKÇE