Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği? ve ?Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik? kapsamındaki ürünlerin İthalatında Uygunluk Değerlendirmesi  2016 yılında Uygulanmasına dair Usul ve Esaslar

1. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (E-İmza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir)

 2. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

 3. İthalat işlemi yapan birimlerimiz düzenledikleri belge, numune alma tutanağı ve faturadan oluşan müracaat dosyasını arşiv numarasına göre sıralı düzenli bir şekilde dosyalayarak istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

 4. Gümrük Mevzuatı kapsamında ?Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı? statüsünde kabul edilen ithalatçılar tarafından yapılacak ithalatta uygunluk değerlendirme işlemlerinde öncelik tanınacak, ithalatı yapılacak ürünler gümrük sahasında iken numune alınacak ve uygunluk değerlendirme işlemleri süratle gerçekleştirilecektir.

 5. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde ?Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ?ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

6. İthalat işlemi yapan birimlerimizce düzenlenen belgelerin Enstitümüzde kalan nüshalarında mutlaka dosyayı inceleyen teknik personelin parafı bulunacaktır.

 

EK:  Gübre İthalatı Tebliği 2016 1