Bu Genelgenin amacı, ülkemize ithal edilecek meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek ve sebze fidelerinin sahip olması gereken niteliklerini belirleyerek, kaliteli ve sağlıklı tohumlukların ithalatının gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu Genelge, Ek-1?deki tabloda yer alan G.T.İ.P.?lere sahip meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek ve sebze fidelerine verilecek ithalat ön izni ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 Fide, fidan ve üretim materyali ithal etmeye yetkili kişi ve kuruluşlar

(1) Bu Genelge kapsamında, aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlar fide, fidan ve üretim materyali ithal edebilir.

a) 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre düzenlenen Fidan Üretici Belgesine, 12 nci maddesine göre düzenlenen Fide Üretici Belgesine ve 17 nci maddesine göre düzenlenen Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olan kuruluşlar, ilgili faaliyet konusunda ithalat yapabilirler

b) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları, üniversiteler ile Taahhütname III?ü ibraz eden Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, araştırma geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı fidan, fide veya üretim materyali ithalatı yapabilirler.

c) Gerçek ve tüzel kişiler bahçe tesisi amaçlı ithalat yapabilirler.

ç) Bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizdeki temsilcileri, sadece bu başvurularıyla ilgili deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

İthalat ön izni düzenleyecek kuruluşlar

(1) İhracat amaçlı ithalat ön izin işlemleri tohumluk sertifikasyon müdürlükleri ve BÜGEM tarafından, diğer ithalat ön izin işlemleri tohumluk sertifikasyon müdürlükleri ve yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından yürütülür.

(2) Bu genelgede tarif edilmemiş ve ortaya yeni çıkabilecek ithalatlarda; ithalat şartlarının belirlenmesi ve ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

İthal edilecek fide, fidan ve üretim materyalinde aranacak şartlar

(1) Bu Genelge kapsamında çoğaltım amaçlı ithal edilecek fide, fidan ve üretim materyallerinin, Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerden olması gerekir. Bu çeşitlere ait klonların ayrıca ülkemizde kayıt altına alınmış olmasına gerek yoktur.

(2) Bahçe tesisi amaçlı ithalatlarda, ithal edilecek fide, fidan ve üretim materyallerinin, ülkemizde kayıtlı olmayan ancak ithal edilecek ülkelerde kayıtlı olan çeşitlerden olması gerekir.

(3) İhraç amaçlı ithalat ile araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı ithalatlarda çeşitlerin ülkemizde kayıtlı olma şartı aranmaz.

(4) 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1?inde yer alan fide, fidan ve üretim materyallerinin ithal edilmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması durumunda söz konusu yönetmelikteki esaslara uyulur.

(5) 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği?nin Ek-3 ünde yer alan listedeki fide, fidan ve üretim materyaline ithalat ön izni düzenlenmez.

(6) Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren fide, fidan ve üretim materyali ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

(7) Çoğaltım veya ticari amaçlı sebze fidesi ithalatı yapılamaz.

(8) Muzda Panama Hastalığı (Fusarium oxsysproum f.sp.cubense) nedeniyle Amerika ve Afrika kıtası ile Güneydoğu Asya ülkelerinden ve Ürdün ile Mozambik?ten her ne amaç için olursa olsun her türlü muz fidanı ve üretim materyali ithalatı yasaktır.

(9) Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus) nedeniyle Çin, İtalya, Japonya, Kore ve ABD?den her ne amaç için olursa olsun her türlü kestane fidanı ve üretim materyali ithalatı yasaktır.

EK: FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ 2016-2