Kızıllkaya Enformasyon

Karar Sayısı: 138


Ekli “Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına ilişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
                                                            1 Ekim 2018
                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ
UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2 – (1) Bu Kararın eki Ek-l’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır.

  • Ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.
  • Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.
  • Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.
  • Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatın teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Genel Tarife Kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Karanın eki Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı
belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları
itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı alınmıştır.

(2) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya kullanılabilir
genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek mali yükümlülük teminata bağlanmaz ve bu
kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmez.

Belirli Ülkeler Tarife Kontenjanı

MADDE 4 – (1) Bu Karanın eki Ek-l’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün bu Karanın eki Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır. Belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için toplam 518.803 ton olarak belirlenmiştir. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçemez.

Diğer Mevzuat

MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanan ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

  • Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.
  • Bu Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde açılan tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Haber Linki