2016 yılında uygulanacak damga vergilerine yeniden değerlendirme oranı %5,58 olarak artırılmıştır.Buna göre;

 *Gumruk Idaresine verilen beyannameler:63,80 TL

 *Konsimentolar:9.80 TL

 *Mensei ve Mahrec Sahadetnameleri:16.60 TL,

 *Ordinolar:0,60 TL,

 *Gumruk idaresine verilen Ozet beyan formlari:7,30 TL,

 

  Eke tıklayınız: damga vergi 2016

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)?ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 59)

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, ?…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.?, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, ?Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.? hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 457 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.