Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği?nin ?Uzlaşma komisyonlarının yetkisi? başlıklı 9 uncu maddesinin;

– Birinci fıkrası ?Bu Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu 500.000. ? TL?ye kadar olanlar (bu tutar dâhil) için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, 500.000. ? TL?yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonları yetkilidir.?,

İkinci fıkrası ?Uzlaşmaya konu aynı nitelikteki alacakların birden fazla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine ilişkin olması durumunda, uzlaşmaya ilişkin talepler, Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının yetkisine giren alt tutarı aşmamak kaydıyla, uzlaşmaya esas alacak tutarının en çok olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde oluşturulacak uzlaşma komisyonu tarafından sonuçlandırılır.?,

– Üçüncü fıkrası ?Uzlaşma komisyonlarının yetki alanlarına ilişkin tutarların tespitinde, ? c) Aynı nitelikteki alacaklara ilişkin işlemlerin birden fazla olması halinde alacakların tümü dikkate alınır.?hükmünü amirdir.

 Ancak, ilgide kayıtlı talimat yazılarımıza istinaden her ayın ilk 3 günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve o ay içerisinde Bölge Müdürlüğünüz bünyesinde gerçekleştirilen her bir uzlaşma görüşmesine münhasır ayrıntılı bilgiyi ihtiva eden tabloların incelenmesinden, son zamanlarda, bazı Bölge Müdürlüklerince, firmalara farklı kararlar tebliğ edilen aynı nitelikteki alacaklar (Örneğin; transit rejimi kapsamında, farklı transit refakat belgesi konusu eşyaların beyan edilenden belirgin şekilde farklı çıkmaları nedeniyle firma adına GK 235/5 maddesi kapsamında düzenlenen birden fazla karar muhteviyatı para cezası alacağı; firma tarafından X GTİP?inde beyan edilen eşyanın Y GTİP?inde sınıflandırılması gerektiğinin tespiti sonucu GK 197 ve 234/1/a maddeleri delaletiyle düzenlenen tüm ek tahakkuk ve para cezası kararları kapsamı alacaklar vb.) için söz konusu firmalar tarafından her bir karara ilişkin olarak ayrı ayrı yapılan başvuruların birleştirilmediği ve her bir başvuru için ayrı uzlaşma görüşmesi düzenlendiği müşahede edilmiştir.

 Bu durumun, gerek Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemlere ilişkin istatistiki verilerin sağlıklı bir biçimde değerlendirilememesine, gerekse, bazı durumlarda, anılan Yönetmeliğin 9/1 maddesine aykırı olarak, Bölge Müdürlüklerince yetkisiz görüşmeler yapılmasına sebebiyet vermesi mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, bir firma tarafından, kendisine tebliğ edilmiş birden fazla karar muhteviyatı aynı nitelikte alacaklar için Bölge Müdürlüğünüze uzlaşma başvurusunda bulunulması durumunda söz konusu başvuruların birleştirilmesi ve toplam alacak tutarının 500.0000 TL’yi aşması halinde, mezkûr Yönetmeliğin 9/1 maddesi hükmü uyarınca, dosyanın bir bütün halinde Merkezi Uzlaşma Komisyonuna intikal ettirilmesi, şayet, toplam alacak tutarı bu meblağı aşmıyorsa, bahse konu Yönetmeliğin 9/1 ve 9/2 maddeleri hükmü de gözönünde bulundurularak, firma ile tek bir uzlaşma görüşmesi yapılmak ve tek bir tutanak düzenlenmek suretiyle işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

EKİ  tıklayınız:  uzlaşma