Gümrükler Genel Müdürlüğü?den

Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. Fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesinin, uygulamanın 20/12/2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasının;

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 12/12/2014 tarihli 4524617 sayılı Onayları ile de; yine bu kapsamda değerlendirilmek üzere; mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, 03/12/2014 tarihli Onay ile bu Onay kapsamı eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesinin, gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkinhususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasının, uygulamanın 20/12/2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşyaiçin geçerli olmasının;

İlgi (c)?de kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 19/12/2014 tarihli, 4651603 sayılı Olurları ile, antrepo rejimine tabi tutulmuş mısır ve 16. fasılda yer alan et ürünlerinden konserve olanların, yukarıda bahsi geçen 03.12.2014 tarihli, 4337388 sayılı ve 12/12/2014 tarihli, 4524617 sayılı Onaylar kapsamından çıkarılarak antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmesinin,

İlgi (d)’de kayıtlı yazımızda ise; Bakanlık Makamının 24/6/2015 tarihli, 8775961 sayılı Olurları ile 16. fasılda yer alan konserve balıkların da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, söz konusu eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesinin; gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyipsonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasının ve uygulamanın 6/7/2015 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasının Uygun olduğu bildirilmiştir.

Antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içki cinsi eşya dışında kalan; diğer et ve et ürünleri, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığı (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) cinsi eşyanın söz konusu Onaylar kapsamındançıkarılarak antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmesi,

Diğer taraftan; uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide 1 kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere konserve balık cinsi eşyanın da, yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesi uygun bulunmuştur.

 

Ek:  Antrepoya Konan Eşya