6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile;

 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

 

  • Kesinleşmiş alacaklar 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 19/8/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil)  kesinleşen;
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları  30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla;
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına girmiştir.

 

 Başvuru şekli ve süreler : Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1?de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şarttır.

EK: 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

EK1:  EKLER