Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması üzerinden GÜMRÜK VE TİCARET Bakanlığı ile EKONOMİ  Bakanlığı  arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, “31/12/2015 tarihli, 29579 sayılı mükerrer Resmi Gazete?de yayımlanan ? İthalat 2016/1 sayılı tebliğ Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki?nde yer alan kimyasal maddelerin ithaline ilişkin 4.kısım 4.bölümü ? gereğince verilen belgelerin 17.02.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- EKONOMİ  Bakanlığı  tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0875  (TPS-KSS ithalat izni) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ?Belge Referans No? ve ?Belge Tarihi? alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler EKONOMİ  Bakanlığı  tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

EK: Tek pencere sistemi EB KSS