Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması üzerinden Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan edilen, “31/12/2015 tarihli, 29579 sayılı mükerrer Resmi Gazete?de yayımlanan ?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ( Ek-4) ? gereğince tebliğ eki kapsamındaki ürünler için verilen belgelerin 15.02.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0880 (TPS-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda ?Belge Referans No? ve ?Belge Tarihi? alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

EK: Tek Pencere Sistemi 2016-4 genelge