1***En önemli değişiklik  Liste sayısında olmuştur. Liste sayısı, Ek-1 ve Ek-2 olarak ikiye düşürülmüştür:

2015 yılı Tebliğ? inde Ek-1A ve Ek-2 olarak belirtilen listeler, 2016 yılında birleştirilerek Ek-1 olarak adlandırılmıştır.

  • liğ? inde Ek-1Bolarak belirtilen liste, 2016 yılında Ek-2olarak adlandırılmıştır.

2*** Ek-1 listede yer alan Kullanılmış ve Yenileştirilmiş eşyanın;

A -) Karşısında birim CIF Kıymet belirtilmeyenler ile, -Karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) haiz olanlarının ithalinde izin belgesi alınmasına gerek bulunmamaktadır.

B-) Ek-1?de yer alan listede G.T.İ.P leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; karşısında gösterilen birim CIF kıymetine (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) eşit veya daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının ithalatında Genel Müdürlükten izin alınması gerekmektedir.

3*** Birim CIF kıymet hesaplamasına, Diğer Yurt Dışı Giderler Kalemi dahil edilecektir. (2015 yılında, ??diğer yurt dışı giderler?? kalemi HARİÇ denilmekteydi.

4-) Tebliğ? in Ek-1 veya Ek-2? sinde belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile Ek-2?de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşya için gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten izin belgesi alınması gerekmektedir.

5-) 2015 yılı Tebliğ? inde İzin belgesi Başvuruları arasında sayılan Ek-3 Beyan ve Taahhütname, 2016 yılı Tebliğ? inden çıkarılmıştır.

6-) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya izin belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin 2 yıl süreliğine kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmeyeceği hükmü Tebliğ? e eklenmiştir.

7-) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması,  ithalatın yapılmasını engellemez hükmü Tebliğ? e eklenmiştir.