31/12/2015 tarihli ve 29579 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan, 2016 yılı İthalat Rejimini içeren 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararı?na Ek Karar ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği, uluslararası yükümlülüklerimiz ve kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde,  ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dâhilinde tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Karar?da ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste şeklinde hazırlanmıştır.

Bunun yanında, 2016 yılına yönelik olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (G.T.İ.P) ve/veya madde isimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nca yapılan değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki tüm listelere yansıtılmıştır.

Anılan hususlar kapsamında, İthalat Rejiminde 2016 yılına yönelik olarak yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  • İthalat Rejimi Kararı eki I (tarım ürünleri), III (işlenmiş tarım ürünleri), IV (balıkçılık ve su ürünleri) ve kısmen de II sayılı listede (sanayi ürünleri) yer alan tarım, işlenmiş tarım, balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergileri ve/veya toplu konut fonu oranları, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetlerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.
  • Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında gümrük birliğinin işleyiş esaslarını düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı?n ın 13?üncü maddesi hükmü gereğince, ülkemizin, Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünlerde üçüncü ülkelere karşı AB ile eş zamanlı olarak aynı gümrük tarifesini uygulaması gerekmektedir. Bu bağlamda, AB?nin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bazı maddeler için üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergisi oranlarındaki değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listeye (sanayi ürünleri) yansıtılmıştır.
  • Bunun yanında, AB ile müştereken hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal hammaddelerde ve elektronik sanayii girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini sıfıra kadar indiren ?askıya alma listesi?, yerli üreticilerimizin girdi ithalinde topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile birlikte maliyet avantajı sağlayarak küresel üreticilerle rekabet edebilmelerini teminen İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı liste (gümrük vergisi askıya alınacak ürünler) olarak düzenlenmiştir.
  • Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair AB uygulamasının üstlenilmesini teminen İthalat Rejimi Kararı eki VI sayılı liste (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünler) hazırlanmıştır.
  • AB?nin; Gelişme Yolundaki Ülkeler, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler ile En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik olarak uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ürün grupları,  hariç sektörler ve gümrük vergi oranlarındaki düzenlemeler, AB uygulamalarına uygun olarak 2016 yılı İthalat Rejimi Kararına yansıtılmıştır.
  • İthalat Rejimi Kararının uygulaması ile ilgili 2016/1 sayılı İthalat Tebliği?nde ise, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, uygulanan genel ithalat ve madde politikaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeni dikkate alınarak gerekli güncellemeler yapılmıştır. İthalatta bazı uygulamalara ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden ilgili paydaşların görüşleri; ilgili mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, tatbik edilen temel ithalat politikaları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ithalata yönelik bu uygulamalar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016 yılında tatbik edilecek olan Gümrük Giriş Tarife İstatistik Pozisyonları dikkate alınarak 2016/1 sayılı İthalat Tebliği altında düzenlenmiştir.