MADDE 5 ? Uygunluk denetimi   2 fıkra eklenmiştir.

(2) Uygunluk Yazısı Başbakanlık?ın 2012/6 sayılı ?Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi? Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

 

NOT:  45 gün geçiş süresi olduğunu unutmayalım.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

Listelere aşağıdaki ürünler eklenmiştir

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER ([1])

(KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)

 

1522.00 Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar
1904.90.10.10.00(a) Kakao içerenler (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)
1904.90.10.90.00(a) Diğerleri (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)

 

3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
3825.10.00.00.00 Şehir Atıkları
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle % 70?den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)
3913.90 Diğerleri

 

Ek-1/B

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER ([2])

(KONTROL BELGESİNE TABİ OLMAYANLAR)

0508.00 Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri  
1212.99.95 Diğerleri  
  1505.00 Yapağı yağı ve bundan türevli yağlı maddeler (lanolin dâhil)
  3006.92.00.00.00 Eczacılık ürünleri döküntüleri
  3507.10.00.00.00 Peynir mayası ve konsantreleri
  3917.10 Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları)
  6701.00 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler, ince tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)

 

Ek-2

GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN BİTKİSEL ÜRÜNLER VE

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER

3004.90.00.00.00 Diğerleri

 

3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.19 Diğerleri
3808.94.90.00.11(a) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.19(a) Diğerleri
3808.99.90.00.11(a) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.19(a) Diğerleri

Ek-6

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ VE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ İMALİNDE

KULLANILAN HAMMADDELER, ÇEKİCİ TUZAKLAR İLE

HİDROLİZE PROTEİN İHTİVA EDEN CEZBEDİCİLER

2918.19.98.30.00 GHB (?-hidroksibütirik asit) (yalnız bromopropylate)
2918.19.98.40.00 Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat) (yalnız bromopropylate)
3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.19 Diğerleri (yalnız 1- Methyl cyclopropene, Maleic Hidrazine, N Decanol (N Decylalchol)’dan birini içerenler)
3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.19 Diğerleri (yalnız Benzyladedine+Gibberellin A4/A7, Chloro Methyl Cyclohexane Carboxylate+Trimedlure, CPPU (Forchlorfenuron), Cyclanilide+Ethephon, Dichlorprop P, Diuron+Thidiazuron, Ethephon, Flurochloridone, Gibberellic Acid, Mepiquat Chloride, Paecilomyces Fomeseroseus, Prohexadione Calcium, Sodium Türevleri’den birini içerenler)
3808.94.90.00.11 (a) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.11 (a) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.90.92.00.29 Diğerleri (N,N-dimethyl ? C12-C14 (even numbered) ? alkyl-l-amines)
3826.00.10.00.11 Hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla yağ asiti metil esteri içerenler (YAME/Biodizel)
3826.00.10.00.19 Diğerler

 

NOT: HURMA(0804.10.00.00.00) ZIRAİ KARANTİNA EK 7 2016 YILINDA ÇIKARILMIŞTIR.