Muafiyetler ve istisnalar     bölümüne   3.  FIKRA EKLENMİŞTİR.

(3) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ?4458 sayılı Gümrük Kanunu?nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar?ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır

Fiili denetim      BÖLÜMÜNE  5.  FIKRA EKLENMİŞTİR.

(5) TAREKS?e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS?te ilan edilir.

 

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı      BÖLÜMÜNE        3.ve 4. FIKRA EKLENMİŞTİR

(3) 2009/15481 sayılı ?4458 sayılı Gümrük Kanunu?nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar?ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 110115014436576 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 no?lu hanesine kaydedilir.

(4) Ek-1?de belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip, TAREKS referans numarası yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın, ?Tek Pencere Sistemi? çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 20 haneli kod aranır.

 

NOT:  45 gün geçiş süresi olduğunu unutmayalım.

 

Geçiş süreci  GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği: 2015/10)?ne göre sonuçlandırılır.

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA

İTHALATTA DENETIME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Listede değişiklik olmamıştır. 2015 yılındaki gtip  ve eşya aynen devam etmektedir.